I valgkampen er nær alle partier enige om behovet for det grønne skiftet og overgang til fornybar-samfunnet. I Stortingsmelding nr. 27 (2016-2017) om industrien, la Regjeringen grunnlaget for overgangen til en grønnere, smartere og mer nyskapende industri. Vi er også enige med flere andre partier om at skogen og jorda i Innlandet, med sin sentrale geografisk plassering nær de store markedene og gode kompetansemiljøer, gir et godt grunnlag for å etablere ny grønn industri.

Innlandet har store muligheter for nye grønne arbeidsplasser i verdikjeden skog og tre. Altfor mye tømmer blir eksportert til Sverige og treforedlingsindustrien der. Etter at flere større treforedlingsbedrifter i Norge stengte ned i 2011-2013, har vi årlig eksportert ca. 3 500 000 m3 tømmer ut av landet, det meste til Sverige. Det er om lag 1/3 av den norske hogsten. For å sette eksporten i perspektiv tilsvarer den ca. 70 000 lass på tømmerbil. Innlandet og Viken er de fylkene som har størst tilvekst og avvirkning, og dermed størst eksport av tømmer. Det gir også muligheter.

Noen lyspunkter har det vært de siste årene. Hunton fabrikker på Gjøvik produserer nå trefiberbasert isolasjon. I Modum kommune framstiller Splitkon AS massivtre-elementer. Oplandske Bioenergi AS har helt nylig startet opp med biokull produksjon på Rudshøgda. Disse bedriftene har alle vært innovative og tatt risiko med produksjon og leveranser til et marked de ikke helt kjenner størrelsen på. De tar likevel ikke unna mere flis og tømmer enn rundt regnet 5 % av tømmereksporten. Så her er det fortsatt et stort rom for satsing, og helst på bedrifter som kan forbruke minst 100 000 m3 flis og tømmer pr. år, gjerne mer. Produksjon av avansert biodrivstoff er noe flere miljøer uteder.

Treindustrien i Innlandet har gått sammen i næringsklyngen Norwegian Wood Cluster, som har både bedrifter og forskningsmiljøer innenfor skognæring, trelast og treindustri, boligutbygging og arkitektur som medlemmer. Det er et prisverdig tiltak. Venstre støtter klyngesamarbeid, forskning og utvikling, som kan gi nye grønne industriarbeidsplasser i Innlandet. De offentlige rammebetingelsene må være like gode som i våre nærmeste konkurrentland. Sammen med støtte fra Innovasjon Norge og næringsfond som f.eks. Investinor ligger mye til rette for at vi i nær framtid kan få ny skogindustri lokalisert til Innlandet. Uansett hvem som måtte komme inn på Stortinget fra Opplandsbenken ved valget, håper Venstre de vil jobbe for nye grønne industriarbeidsplasser i verdikjeden skog og tre.

Johan Enger, Lillehammer Venstre
Jo Are Aamodt Brænden, stortingskandidat for Venstre i Oppland