Fra februar gjennomfører Lillehammer kommune anleggsarbeider i Håkon Håkonssons veg, Randgårdsvegen, Karl Halvorsens veg, Hans Aanruds veg og Hertug Skules veg.

– Det skal skiftes ut gamle kommunale vann- og avløpsledninger, veg og gatelys skal oppgraderes og noe ledningsanlegg for kabeletatene skal oppgraderes, skriver Lillehammer kommune.

Bakgrunnen for prosjektet er at eksisterende ledningsnett er av eldre dato og må skiftes ut, samt behov for å styrke leveringssikkerheten av vann til Skårset vannmagasin.

Kommunen skriver på sine hjemmesider at arbeidene starter opp i uke fem med to lag. Ett fra krysset Hertug Skules veg retning Håkon Håkonssons veg, og ett fra Randgårdsvegen 4 retning Karl Halvorsens veg.

– Gravearbeidet vil medføre noe støy, omkjøringsveger og redusert framkommelighet. Vegene vil i en periode bli stengt for gjennomkjøring og det vil bli skiltet omkjøringsveger med endret atkomst for gang- og sykkelveg, melder kommunen.

Arbeidene er planlagt ferdigstilt innen november i år.