Ringsaker kommune har gitt grønt lys for å planlegge for en storstilt privat boligbygging i Mesnali. Samtidig har kommunen varslet avvikling av bygdas skole. Etter planen allerede i 2022.

Kommunens prioriteringer kan lede fram til at Mesnali blir en konkurrent til Lillehammers tenkning om å etablere en ny og moderne hyttebygging overfor Lillehammer skistadion.

Selskapet Mesnali Panorama AS er i gang med en planprosess firmaet Structor Lillehammer AS står i spissen for. Anslagsvis 100–120 boenheter kan bli realisert, om alt går på skinner.

Initiativtakerne ønsker seg først og fremst helårsboliger, ikke fritidsbebyggelse. Dette er også i tråd med tidligere vedtatt planforutsetning fra Ringsaker kommune. Hytter og fritid skal ha base på Sjusjøen og i Ringsakerfjellet, ikke i Mesnali som tilstøtende serviceområde opp mot Sjusjøen.

Derfor har Lillehammer kommune hatt tenkningen for seg selv i et perspektiv som dette: Etablere en framtidsrettet og miljømessig småhyttebebyggelse som favner både byens fasiliteter og fjellets fasiliteter. Området er på østsida av Sjøsetervegen ved langrennsstadion.

Flere grunneiere har vært invitert inn i dette utviklingsarbeidet. Lillehammerregionen Vekst står for framdriften. Prosessen er selvsagt mer omfattende og komplisert når flere grunneiere er berørt.

Når Mesnali Panorama AS har satt seg i bevegelse med sitt prosjekt, er grunneiersituasjonen langt enklere: Brøttum Almenning er den helt dominerende grunneieren og stiller seg positiv til å utvikle området i Mesnali. Også for grunneieren er det utbygging av helårsboliger som ligger til grunn for engasjementet.

Samtidig er det nettopp Brøttum Almenning som de siste årene har stått i spissen for en omfattende investering i området Gutubakken, på veg opp mot Sjusjøen. Et rimelig tettpakket og for noen et omstridt utbyggingsprosjekt i et myrområde, har gitt tilfang på mange fritidsboliger til en langt mer overkommelig pris enn det som kjennetegner hyttemarkedet.

Denne typen satsinger har avdekket et behov. Markedet antas også i kommende år å ville etterspørre moderne, og ikke nødvendigvis så store, boenheter.

Ringsaker kommunes skolevedtak er preget av stikk motsatt holdning og standpunkt for hva kommunen sto for på 1990-tallet. Da vedtok kommunen å bygge ny og større skole enn hva bygda trengte, ettersom ekstra dimensjonering skulle favne elever fra nabobygder – en gang i framtida - når nedslitte skoleanlegg tilsa det.

Mesnali skulle sees i sammenheng med utviklingen i fjellet og være et ankerfeste i kommunens strategiske satsing.

Kommunens nye skolevedtak bidrar til å marginalisere Mesnali som satsingsområde for videre boligbygging. Men dersom kommunen vil åpne for å flytte markagrensen for hyttebygging ned til Mesnali vil prosjektet til Mesnali Panorama AS også være framtidsrettet i et slikt perspektiv.

Finansiering i et fritidsmarked kan samtidig vise seg å være å være vel så rentabelt som i et boligområde kommunen gjør sitt til for å svekke.

Lillehammer kommune utvikler sitt kommuneplanarbeid med tenkning om «grønn» fritidsbebyggelse. Basert på bruk av miljøløsninger for bygg og transport. Offentlig kommunikasjon til Lillehammer samarbeider med videre kommunikasjon, enten til "hyttebyer" ved langrennstadion eller til Mesnali/Sjusjøen.

Ringsaker kommune er i gang med strategisk planlegging i sitt planarbeid og bør ha felles fokus med Lillehammer.

På hvilken plattform Mesnali skal og bør utvikles kan bli et av de mest spennende grepene Ringsaker kommune står overfor å ta stilling til. For bygda opp mot fjellet er det uansett duket for satsinger, enten det blir i et perspektiv med enten - eller, eller med et både - og.

Hallvard Grotli

  • Tidligere politisk redaktør i GD, Hallvard Grotli, gikk av med pensjon sommeren 2020.

  • Grotli skal, på oppdrag for GD, bidra med kommentarer.