I siste formannskapsmøte behandlet vi planprogrammet for ny arealdel i kommuneplanen. Innspill med spørsmål fra høringsperioden var en del av saken, sammen med kommunens svar og kommentarer til disse. Mesnali bygdeutvalg ber i sitt innspill om at det må avklares at VA-problematikken på Sjusjøen ikke er knyttet til nye boliger i Mesnali.
Den avklaringen får de ikke. Svaret fra administrasjonen lyder slik: ”VA-problematikken på Sjusjøen gjelder også Mesnali siden det er det samme vannet/infrastrukturen det gjelder».

Pensjonistpartiet i Ringsaker er ikke fornøyd med dette svaret. Vi mener det blir veldig feil hvis kommunen forsøker å bruke et byggeprosjekt i Mesnali som brekkstang eller gissel i denne konflikten. Jeg spør derfor kommunalsjef Jørn Strand om kommunens svar betyr at det vil være byggestopp i Mesnali så lenge konflikten om vann i fjellet pågår. Tilbakemeldingen fra kommunalsjefen gir ingen avklaring. Han noterer spørsmålet, men ønsker ikke å svare før i neste kommunestyremøte. Dette medfører usikkerhet rundt kommunens holdning til utbygging i Mesnali.

Denne usikkerheten skal Mesnali slippe når Arbeiderpartiet etter valget må trå til side for andre partier. Da blir det klar melding om at selvfølgelig skal boliger kunne bygges og tilknyttes kommunalt ledningsnett med samme rett i Mesnali som i Moelv. Nye Moelv vannverk har kapasitet til å forsyne begge steder. Messendøler og Modøler betaler skatt på samme vis, og skal ha rett til vann på samme vis. Vi minner om et viktig punkt som Pensjonistpartiet kjempet inn i den nye kommuneplanen. Dette lyder slik «Bærekraftig vekst og utvikling i bygder og bygdesentra», og er nå et vedtatt satsings og retningsvalg. Vi heier fram de som jobber med nytt byggefelt. Vann skal det bli.

Helge Vestheim, Pensjonistpartiet Ringsaker