Bilistorganisasjonen NAF krever mer penger til opprusting av fylkesveger. Veiene skriker etter vedlikehold, sier organisasjonen i en pressemelding, der det også hevdes at medlemmene i Distrikts-Norge er krystallklare på at vedlikehold skal prioriteres høyere enn nye, store bompengefinansierte vegprosjekter.

Vi har stor sympati med kravet om mer penger til fylkesveger. Innlandet fylke er en stor vegeier, men er ikke i nærheten av å ha de ressursene som trengs for opprettholde kvaliteten på hele dette vegnettet. I gamle Oppland eier fylkeskommunen fire ganger så mange kilometer med veg som Staten. Samtidig som etterslepet på vedlikehold er enormt, er det behov for å sette denne infrastrukturen i stand til å tåle både tøffere klima og hardere bruk.

Det er mer enn 10 år siden fylkene overtok ansvaret for 17.000 km veg fra Staten i 2010. Det skjedde i forbindelse med landets forrige regionreform. En forholdsvis rødgrønn reform som, satt litt på spissen, ikke innebar så mye annet enn nettopp en underfinansiert desentralisering av ansvaret for noen av våre viktigste veger. Fylkene arvet mye elendighet, og fylkespolitikere har husholdert og gjort så godt de har kunne med knappe ressurser. Derfor heier vi på alle som mener det må satse mer penger på fylkesvegene.

Så handler dette om mye mer enn hva bilistene i NAF måtte tenke og mene. Dette er ikke et "enten/eller". Et effektivt og sikkert hovedvegnett er avgjørende for næringsliv gjennom et langstrakt land. Det vil det være også etter det formidable grønne skiftet transportsektoren må igjennom, selv om kjøretøyene drives av annen energi enn diesel og bensin.

Standarden på hovedvegene er også viktig for alle de lokalsamfunn som hver eneste dag må leve med trafikken som dundrer forbi. Nasjonal infrastruktur innebærer noen lokale problemer. Et smalt fokus på fylkesvegene vil føre til at vi mister slike problemer og utfordringer av syne. Det er ikke bra.