LILLEHAMMER: Etter planen skulle styringsgruppa for sykehusutredningene komme med en foreløpig anbefaling av framtidig sykehusstruktur på møtet 24. juni som er det siste møtet før sommerferien.

Slik blir det ikke. Nå er det anbefalingene om et alternativ med Mjøssykehuset i Moelv eller et alternativ med nytt sykehus på Sanderud ikke kommer før 8. august.

- Hovedtrekkene i utredningene er ferdige. Vi skal gå gjennom materialet på møtet den 24. juni. Så skal alt synke litt inn og derfor blir det ikke tatt noe standpunkt før 8. august. Det er også noe av grunnlaget som vi skal bearbeide videre og kvalitetssikre, sier prosjektleder Tom Einertsen i Helse Sør-Øst.

Hvor mye spares?

Det gjelder blant annet innsparingene ved Mjøssykehuset. Det er tidligere presentert beregninger som viser at det blir 395 millioner kroner årlig, mens innsparingene i alternativ «Null-pluss» med nytt sykehus på Sanderud blir 45 millioner kroner. Men nå er det tvil om hvorvidt dette er riktig.

I styremøtet i Sykehuset Innlandet sist torsdag stilte en av de ansattes representanter, Per Christensen, spørsmål om det er beregnet for lav legebemanning ved Mjøssykehuset sammenlignet med hva som er opplegget i det nye sykehuset i Østfold. Han har tidligere også stilt spørsmål i styret om de kan stole på at ledelsen i Sykehuset Innlandet leverer nøytrale utredninger når de tidligere har gått så sterkt inn for Mjøssykehuset i Moelv.

- Er tallene som er grunnlaget for innsparinger på flere hundre millioner kroner godt nok gjennomarbeidet? Det er viktig at vi har gode data, sa Christensen.

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard bekrefter at det Christensen påpeker også er innspill de har fått fra andre.

- Det må gjøres nye beregninger basert på innspill og kommentarer, sier Andersgaard.

To styrebehandlinger

Det er også klart at styret i Sykehuset Innlandet utsetter det endelige vedtaket om ny sykehusstruktur til 25. august og at saken blir behandlet i to styremøter.

- I styremøte 17. august får vi en fyldig redegjørelse for styringsgruppas konklusjoner og det arbeidet som ligger bak, slik at styret er oppdatert og har samme kunnskap. Vår beslutning utsettes dermed til det ordinære styremøte 25. august, sier styreleder Toril B. Ressem.

Fra tidligere er det også klart at Helse Sør-Øst utsetter framdriften i sykehusutbyggingen i Innlandet foreløpig med ett år i forhold til tidligere tidsplan.

Utbyggingen skal finansieres med 70 prosent lån fra Helse- og omsorgsdepartementet og etter den nye tidsplanen må lånesøknaden må være klar i desember 2023 for at prosjektet skal komme inn i statsbudsjettet for 2025.

Styrelederen mener dette gjør sykehusprosjektet enda bedre.

- Det vil skape en enda bedre sak for oss fordi vi får utarbeidet grunnlaget for en lånesøknad på en god måte. Det vil ikke være forsvarlig å sende en uferdig søknad før jul og vi vet ikke når regjeringen tar den endelige beslutningen om Sykehuset Innlandet, sier Ressem.

Tidsplanen

Etter flere utsettelser og endringer i tidsplanen, ser nå framdriften slik ut:

- Styringsgruppen for utredningene kommer med sin anbefaling om ny sykehusstruktur i Innlandet på sitt møte 8. august.

- Styret i Sykehuset Innlandet har en foreløpig behandling av saken på et ekstra styremøte 17. august.

- Styret i Sykehuset Innlandet kommer med sin endelig anbefaling til styret i Helse Sør-Øst i møte 25. august.

- Styre i Helse Sør-Øst gjør endelig vedtak på møte 22. september.

- Vedtaket skal godkjennes av helseministeren i foretaksmøte i løpet av høsten.

- Deretter skal trinn to i konseptfasen gjøres ferdig, det skal utarbeides en konseptfaserapport og en søknad om lån. Styret i Helse Sør-Øst skal behandle dette i ett eller flere styremøter.

- Søknad om lån skal foreligge senest i desember 2023 for å komme med i statsbudsjettet for 2025. Hvis det ikke blir ytterligere utsettelser, kan sykehusutbyggingen dermed starte i 2026 og vil pågå i minst fem år.