Muligheter til jobb for alle!

Av
DEL

aktuelt

For Høyre er det å legge best mulig til rett for at alle skal kunne delta i arbeidslivet den viktigste jobben vi har i politikken.

Samfunnet er i sterk endring og skal vi lykkes med å få flere i jobb må vi skape ny politikk som bidrar til fremtidsrettede løsninger. Omstilling til grønn økonomi, den teknologiske utviklingen, en aldrende befolkning og mindre stabilitet i det internasjonale samfunnet er noe av det bakteppet vi møter når vi skal tenke ny politikk ved inngangen til 2020 tallet.

I dette bildet inviterer regjeringen til en stor inkluderingsdugnad. Det sentrale spørsmålet er hvordan vi bidrar til at både offentlige og private arbeidsplasser kan innrettes slik at flere kan delta. Det kan ikke være slik at arbeidslivet bare gir rom for unge mennesker med 100% arbeidsevne. Det må også være plass til de godt voksne og de som ikke kan jobbe full tid. Det må være plass til alle.

Dette er et stort tema som involverer mange problemstillinger og i det forestående arbeidet med nytt stortingsvalgprogram vil Høyres partiorganisasjon jobbe videre med flere politikkområder for å møte denne utfordringen. For selv om mye er gjort er det fortsatt mye å ta tak i.

Videreutdanning, integrering av flyktninger og bedre ordninger for de uten full arbeidsevne er her selvsagt sentrale tema, men ser vi inn i fremtiden er nok likevel den bagasjen vi gir de unge i møte med arbeidslivet noe av det viktigste.

Et problemområde som i denne sammenheng peker seg ut er dessverre psykisk helse blant unge. Av en klasse på tretti elever er det i dag gjennomsnittlig syv elever som sliter og ca. fire som går til psykolog, og statistikken forteller oss at det er jentene som er mest utsatt. Vi har allerede styrket skolehelsetjenesten og økt rekrutteringen av psykologer i kommunene. Dessverre ser vi at regjeringens mål om at alle kommuner skal ha en egen psykolog kan bli vanskelig å nå for de små kommunene der det er krevende å få til en hel stilling. For Innlandets del dreier dette seg om store områder. Innsatsen på dette feltet er også styrket i helsetjenesten generelt, dessverre ser vi likevel at det fortsatt er langt igjen til mål. Regjeringen har derfor satt i gang et arbeid for å få mer kunnskap om hvordan vi kan utvikle et bedre tilbud og, ikke minst, styrke forebyggingen. For Høyre blir dette et viktig område i årene som kommer.

Vi må også gå videre i den generelle skolepolitikken. Her må vi rette oppmerksomheten mot bedre tilpasning mellom den utdanningen som gis og den kompetansen bedriftene har behov for. Ikke minst er dette en utfordring i vår region der vi opplever at mange fortsatt faller utenfor arbeidslivet selv om bedriftene melder om underskudd på arbeidskraft og sysselsettingen gjennomgående er svært god. Her er det nødvendig å utvikle skolepolitikken videre der kvalitet og stimulans av yrkesfagene må bli nøkkelord. For 20 år siden var det mulig å finne seg en jobb og klare seg bra uten et fagbrev i hånden. Slik er det ikke lenger. Også de «enkle» jobbene stiller ofte krav til fagkunnskap og ikke minst digital kompetanse. Veien til jobb går gjennom fullført videregående skole.

Ved inngangen til 2020 bør vi løfte blikket og tenke gjennom hvilke utfordringer vi vil møte i 2030. Ikke minst i vår region vet vi at andelen eldre vil stige og at behovet for arbeidskraft vil øke, ikke minst i omsorgsyrkene. Dette opp mot en situasjon der alt for mange i dag defineres ut av arbeidslivets statistikker.

Regjeringen inviterer til inkluderingsdugnad, skal vi lykkes må partene i arbeidslivet, offentlig sektor, NAV, helsevesenet og ikke minst skolen være med.

Olemic Thommessen, stortingsrepr. (H), Oppland

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags