Gå til sidens hovedinnhold

Nå er det distriktenes tur! Ny E6 – nå eller aldri?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Meningene er mange og viktigheten udiskutabel. Men fortsatt er ny E6 gjennom Gudbrandsdalen bare på tegnebrettet. Derfor ber vi i det lokale næringslivet aktørene finne en løsning for ny veg. Betydningen av en velfungerende transportinfrastruktur er særlig viktig for lønnsom og bærekraftig næringsutvikling i Distrikts-Norge. Dette er dokumentert fakta fra blant annet rapport fra Innlandsutvalget (2015) og NOU-en Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn (2020). Kunnskapen underbygges nå av en fersk spørreundersøkelse som Sentio Research har utført for lokale næringsforeninger og SpareBank 1 Gudbrandsdal. Der sier hele 75 % av de spurte næringslivslederne i Lillehammer og Gudbrandsdalen at de er positive til en ny E6. Bare 4 % er negative, mens resten svarer både og. Hva forteller det oss? Jo, vi kan med rimelig stor sikkerhet si at en ny E6 gjennom Gudbrandsdalen er viktig for lokalt næringsliv – på områder som inntjening, vekst, rekruttering og redusert fraflytting. Dette skal vi komme tilbake til.

Arbeidet med en ny E6 mellom Øyer og Otta har de siste årene vært omdiskutert i den forstand at noe veg er bygget, mens andre deler av strekningen har vært urørt grunnet uenighet mellom kommune og utbygger. Og slik har det vært i mange år. La det være nevnt; vi forstår at en så omfattende utbygging reiser komplekse problemstillinger, knyttet til blant annet miljø og andre lokale hensyn. Det kan derfor være vanskelig for både kommuner, politikere, næringsaktører og grunneiere å akseptere framlagte forslag. Vi som næringslivsrepresentanter har heller ingen konkrete forslag om hvor vei bør bygges. Til det er meningene for mange. Vi har imidlertid forventning om at de involverte aktørene finner en løsning, fordi vi er skjønt enig om at ny vei må bygges og den må bygges så snart som mulig. Det er bra for oss som bor i Gudbrandsdalen, næringslivet vårt og alle som ferdes i den smarte, grønne dalen.

I disse dager jobber både kommuner og utbygger med planprosessen. Høsten 2021 er viktig. Om det er grunnlag for en løsning denne gang er vanskelig å si, men vi registrerer at partene er i dialog, heldigvis. Vårt håp er at aktørene snakker konstruktivt sammen og finner løsninger sammen. Akkurat slik NHO Innlandet og Veiforum Innlandet ga uttrykk for i en kronikk tidligere i sommer. Nå må vi heve blikket og se framover sammen – til det beste for regionen!

For næringslivet i Lillehammer og Gudbrandsdalen vil en ny, raskere og mer trafikksikker E6 gjennom dalen ha stor betydning. For ikke å snakke om hva den vil bety for folk flest. I spørreundersøkelsen fra Sentio Research ble 130 lokale næringslivsledere i ulike type virksomheter – små, store og med geografisk spredning – utfordret til å mene noe om hva en ny E6 vil bety for dem.

  • 36 % mener en ny E6 vil øke inntjeningen til sin virksomhet
  • 37 % mener en ny E6 vil øke kundetilfanget
  • 29 % mener en ny E6 vil gjøre at virksomheten utvider sitt geografiske markedsområde

Dette er positive tall når utgangspunktet er dagens situasjon hvor virksomhetene driver som i dag. At nærmere 4 av 10 virksomheter da tror på både høyere inntjening og større kundetilfang om det kommer en ny E6, viser tegn på vekst- og utviklingsvilje som vår region trenger.

Vi tror en ny, mer sikker og raskere E6 mellom Øyer og Otta ikke bare vil få stor betydning for næringslivet i form av økt kundegrunnlag og inntjening, men at det også har en annen, særdeles viktig betydning; bosetting. Et viktig premiss for å sikre bosettingen i distriktene er tilgang på lokale arbeidsplasser og muligheten til å kunne bo i attraktive og aktive lokalmiljø. Ny E6 vil åpne arbeidsmarkeder både sørover og nordover på en måte som gjør at arbeidstakere raskere kan pendle til omkringliggende arbeidsplasser.

Når en spør næringslivslederne i Lillehammer og Gudbrandsdalen om de tror ny E6 vil redusere fraflyttingen fra Gudbrandsdalen, svarer de følgende; Ja – 68 %, nei – 28 % og usikker – 4 %.

Dette er interessante tall, og indikerer viktigheten en ny vei er for bosetting i våre byer og bygder. I en tid hvor så å si alle kommuner unntatt Lillehammer opplever befolkningsnedgang, er dette verdt å merke seg. Når vi i tillegg spør om de tror det blir lettere å rekruttere ny arbeidskraft om det kommer en ny veg, svarer ledere for lokalt næringsliv; Ja – 51 %, nei – 48 %, usikker – 1 %.

Om kommunepolitikere og Nye Veger skal lytte til lokalt næringsliv kan jo svarene i den nevnte undersøkelsen, være en pekepinn på hva mange føler akkurat nå. Men det er ingen fasit og meningene vil fortsatt være mange og delte. Likevel er vårt tydelige inntrykk at næringslivet ønsker handling. At aktørene finner gode, framtidsrettede løsninger som er til det beste for både regionen som helhet og storsamfunnet. Derfor er vi opptatt av framdrift i prosessen og at partene snakker så godt sammen at vi endelig kan lande en beslutning om ny E6. Det trenger dalen, det trenger næringslivet og det trenger vi som bor her.

Per Ivar Kleiven, SpareBank 1 Gudbrandsdal
Birgitte Bay, Midt-Gudbrandsdal Næringsforening
Trygve Groven Vaal, Nord-Gudbrandsdal Næringsforening
Bjørn Lonbakken, Gudbrandsdal Industrinettverk
Eli Kristine Saastad, Lillehammer Næringsforening
Rune Haugen, Øyer Næringsråd
Johan Georg Johnsen, Gausdal Næringsforening