Landbruksmyndighetene i midtdalen legger ikke to pinner i kors for å overvåke om eiere av landbrukseiendommer med boplikt faktisk bor der de sier at de bor. Hvorvidt eiere av gardsbruk som ikke vil være bønder bor der de har boplikt, er det opp til Folkeregisteret og skattemyndighetene å følge med på.

Det er åpenbart en del eiere av landbrukseiendommer som tilbringer livet på helt andre steder enn på den eiendommen de har sagt at de bor. Motivene kan være så mangt. For noen er dette en måte å ta vare på minner og tilknytning på, og ofte er det eiendommer som knapt kan drives som selvstendige enheter. Kanskje er det heller ikke noe tap verken for norsk matproduksjon eller for lokalsamfunnet rundt at det lyser i vinduene bare i helger og ferier. Like fullt er disse tilfellene med på å undergrave både lovgivningen og landbrukspolitikken.

Å bedra myndigheter med opplysninger om hvor og hvordan vi bor, er ikke spesielt for eiere av landbrukseiendommer som ikke vil være bønder. Best kjenner vi problemstillingene fra noen forholdsvis ferske nyhetsrunder om stortingsrepresentanter og andre politikere med tilgang til pendlerbolig på gunstige vilkår, som på ulike vis har ordnet seg med mer eller mindre reelle bostedsadresser, for å oppnå økonomiske fordeler.

Over år har vi sett hvordan ukependlere har blitt nærmest tvangsflyttet fra hjemkommune til arbeidskommune, med tapte skattefordeler som resultat. Minst like lenge har folk i korte perioder gitt fiktive opplysninger om boligadresse for å unngå skatt på gevinst ved boligsalg. Nå bør det være under oppseiling en debatt om hvor fritidsinnbyggerne egentlig hører hjemme, med alt hva det innebærer for fordeling av både skatteinntekter og offentlige forpliktelser overfor alle det gjelder.

Hvor og hvordan vi bor er viktig for både samfunnsutvikling, offentlige inntekter og tjenesteproduksjon. Et folk som blir stadig mer mobile og uavhengige av folkeregistrert adresse, kompliserer mye for myndigheter på alle nivå. Det er vanskelig å drive kontroll. Samtidig viser mange eksempler at det er vanskelig å basere noe som helst på tillit. Hver og en er seg selv nærmest, og nå juger mange om hvor de bor.

Slik sjekker de boplikten: - Publikum følger med på dette