Innlandet har unike kvaliteter som gir muligheter for å løse vår største utfordring: Demografien. Nedgang i folketall i de fleste av våre 46 kommuner utfordrer politikerne som skal jobbe for gode og levende lokalsamfunn. Forleden gjorde fylkestinget et vedtak der ni av ti partier – 54 av 57 representanter - stod bak både forslag og vedtak. Det skal jobbes tverrpolitisk og konkret med å løse de demografiske utfordringene.

Politikernes viktigste oppgave ved siden av å trygge demokratiet, sikre innbyggerne gode tjenester og å utøve myndighet, er å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling. Fylkeskommunen er tildelt rollen som regional utviklingsaktør. Da må fylkespolitikerne gripe tak i regionens største utfordringer og finne løsninger på disse.

I Distriktsnæringsutvalgets mandat står det: «En bærekraftig region har en balansert befolkningssammensetning og forvalter menneskelige ressurser og naturressurser for utvikling og verdiskaping nå og i framtiden. Dette vil legge til rette for å holde på hovedtrekkene i bosettingsmønsteret». Mer presist kan det knapp sies. Hurdalsplattformen sier at regjeringen skal jobbe videre med tilrådinger fra både Distriktsnæringsutvalget og Demografiutvalget. Veldig gledelig at kunnskapsgrunnlaget som finnes fra disse utvalgene følges opp av nåværende regjering.

På slutten av fjoråret gjorde fylkestinget vedtak om å styrke samarbeidet mellom fylkeskommunen og Innlandets ti interkommunale politiske råd (tidligere regionråd) ytterligere, både politisk og administrativt. Dette gir en viktig plattform for å kunne samarbeide med kommunene om å løse demografiutfordringene.

Fylkestinget vedtok allerede i februar å sette ned et tverrpolitisk demografiutvalg med to oppgaver:
1. Å komme med innspill til regjeringens pågående arbeid med ny distriktsmelding.
2. Å sammen med kommunene utvikle nye verktøy for å løse demografiske utfordringer. Dette skal da foregå gjennom fylkeskommunens samarbeid med de interpolitiske rådene. Fordi det for det første er en krevende øvelse å skulle forholde seg til alle enkeltkommuner og fordi dette med knutepunktutvikling – vekstsentre eller vekstregioner – faktisk er ett av grunnelementene i dette arbeidet.

Sentralisering og urbanisering er en global megatrend som kan motvirkes politisk. Men det må gjøres riktig. Oppgaven – når det gjelder rammeverk og ressurstilgang - må løses i et samarbeid mellom kommuner, fylkeskommune og stat. Slik det flere steder i NOU-ene fra Demografiutvalget og Distriktsnæringsutvalget trekkes frem – og gis konkrete tilrådinger til tiltak på.

At et omforent fylkestinget på tvers av partigrenser viser at når det virkelig skal løses store utfordringer så står vi skulder ved skulder, det er beste forutsetningen for å få til noe. Flere av våre nabofylker som også har demografiske utfordringer skal en stund fremover bruke mye ressurser på oppsplitting. Uansett hva man måtte mene om Innlandet – sammenslåing og deling – så har vi et momentum i at vi fremover kan konsentrere oss om å komme fremover – eller som en politikerkollega fra Viken sa: «Nå kan dere i Innlandet gønne på»!

Hanne Alstrup Velure, gruppeleder i fylkestinget, Innlandet Høyre