Dermed må hyttegiganten Tinde på nytt ruste seg til forsvar av de valg som ble gjort i forbindelse med salget av Espedalen Fjellstue i 2015. Tinde solgte dels til private leilighetskjøpere, dels til et aksjeselskap som skulle drive fjelltuedelen.

Ikke åpen

I Vestre Innland tingrett tapte leilighetseierne søksmålet. Deretter bestemte de seg for å anke til lagmannsrett.

Saken knytter seg Tinde Utviklings salg av aksjeleiligheter ved fjellstua fra 2015 og utover. Ett av stridsspørsmålene er om kjøperne fikk det de ble forespeilet i salgsprospektet. Leilighetene eller rommene ble solgt med adgang til fjellstuas betjente fellesarealer. I ettertid har det vært stor misnøye blant kjøperne, blant annet fordi fjellstuedelen etter kort tid ble solgt til nye eiere som i begrenset grad holder fjellstua åpen.

Mistet innflytelse

Aksjeeiernes innflytelse i aksjeselskapet Espedalen Fritid AS er også betydelig svekket, ifølge leilighetseierne, og felleskostnadene hevdes å være langt høyere enn det som ble avtalt ved kjøp. Tinde Utvikling AS har beklaget ulempene dette har skapt for kjøperne, men avviser at de har ansvar knyttet til det.

Kjennelsen fra Eidsivating lagmannsrett om at de vil ta saken til behandling forelå 7. februar

Rettssaken mellom leilighetseierne og Tinde Utvikling vil følgelig starte 7. juni og gå over tre dager.

Tinde frikjent i høst

I dommen, som ble avsagt i begynnelsen av oktober, konkluderte tingretten med at manglene ved leilighetene ved fjellstua ikke var av et slikt omfang at Tinde Utvikling AS kunne dømmes til å heve kjøpene.

Dermed ble hytteprodusenten frikjent.

Retten kom også til at saken var foreldet og at de åtte saksøkerne dermed ikke kunne få kjøpene sine hevet eller gis erstatning.

Sår tvil om grunnlaget

I ankedokumentet, datert 8. november, hevdet prosessfullmektig, advokat Anita Flaten Vamråk at retten har anvendt feil rettslig grunnlag for vurdering av tvisten. Hun hevdet også at man feilaktig har lagt til grunn at saken er foreldet samt at retten feilaktig har konkludert med at avtalen ikke er vesentlig misligholdt.

Fra motpartens side avvises dette.

Utelukker ikke mislighold

Eidsivating lagmannsrett skriver i sin kjennelse at de ikke finner å kunne utelukke at overdragelsen av disposisjonsretten til aksjene i Espedalen Fritid AS til Espedalen Fjellstue AS utgjør et mislighold av avtalene mellom Tinde Utvikling AS og aksjekjøperne, slik aksjekjøperne har gjort gjeldende.

«Det foreligger etter dette ikke høy grad av sikkerhet for at tingrettens resultat, som blant annet synes å bygge på at Tinde Utvikling AS ikke svarer for handlinger som er gjort i henhold til disposisjonsretten, vil bli stående etter en eventuell ankeprøving, skriver lagmannsretten.

Tapte i fjellstue-striden

Tinde lover betjent fjellstue hvis de vinner rettssaken

Rettsmaraton om fjellstuesalg: To parter i strupen på Tinde