Nå håper Ringebu kommune at forskerne kan skaffe informasjonen som trengs for å håndtere byggesaker i villreinområdet på en mer effektiv måte.

I dag må alle søknader om tiltak på fritidseiendommer i dette området behandles som dispensasjonssaker og sendes på høring. Erfaringene viser at et er vanskelig å få tillatelse, selv til små endringer. Hittil i år har Fylkesmannen omgjort tre positive vedtak i kommunen. Et argument som går igjen er mangelen på en konkret og samlet vurdering av hva slags konsekvenser det vil få for villreinen å øke overnattingskapasiteten i området.

Nå skal kunnskapsgrunnlaget innhentes. Kommunen har bedt Østlandsforskning om et tilbud på en utredning.

– Dette er noe vi bare må få gjort. Det har gått altfor lang tid, og vi har forståelse for at folk er litt frustrert fordi det ikke er avklart, sier teknisk sjef Jostein Gårderløkken i Ringebu kommune.

Ringebu har rundt 400 hytteeiere i den såkalte buffersonen. Det høye saksbehandlingsgebyret og den restriktive linjen hos overordna myndigheter gjør at mange hytteeiere vegrer seg for å søke.

– Vi har mange henvendelser. Men det er kostbart og usikkert, derfor tar ikke folk sjansen. Det er ikke bra, sier Gårderløkken.

Utredningen skal gi kommunen et grunnlag for å innarbeide bestemmelser for fritidsbebyggelse i buffersonen i kommuneplanens arealdel. Når antall og omfang blir avklart kan søknader behandles på en enklere måter. Det vil også spare kommunen og villreinnemnda for mye arbeid.

Les også:

Måtte bøye av i byggesak på fjellet nok en gang

Har ventet i 12 år for å få bygge ut hytta: – Vi tør ikke juble før vi har det svart på hvitt

Gårderløkken regner med med at det vil ta enda et år før resultatene kan foreligge. Og først må det inngås en avtale.

– Vi har ingen kostnadsramme, og må gjøre en vurdering av tilbud som kommer inn, sier han.

Av bestillingen går det fram at kommunen ønsker at andre fagmiljøer som for eksempel fjellstyrer skal involveres i prosessen.

Hyttebygging og villrein

Rondane og Sølnkletten villreinområder er to av 10 nasjonale villreinområder i Norge.

Det er opprettet hensynssoner for å ivareta villreinen. I det nasjonale villreinområdet (sone 1), er det i utgangspunktet ikke tillatt med ny byggeaktivitet. Buffersonen (sone 2) kan det tillates bygg på inntil 120 kvadratmeter bruksareal. I LNF-områder i buffersonen kreves dispensasjonsbehandling og høring hos overordna myndigheter.

Ringebu har rundt 400 hytter som ligger i buffersonen.

Da Ringebu utarbeidet ny arealplan for kommunen, var hyttebygging i buffersonen ett av stridsspørsmålene. Det kom flere innsigelser, og saken ble til slutt avgjort i departementet. Resultatet ble at kommunen ikke fikk innføre forenklet behandling for utvidelse av hytter i buffersonen.

Kommunen er oppfordret til å foreta en samlet vurdering av hyttebygging i buffersonen og konsekvensene for villreinen, slik at en kan utarbeide overordnede bestemmelser. Først da kan saksbehandlingen forenkles.

Se detaljert kart over villreinområdet og hensynssonene her