Utbyggingen av E6 forbi Lillehammer ble brått stoppet den 19. desember 2022. Dette er altså E6, Europavegen gjennom Norge og forbindelsen mellom sør og nord med tilhørende forbindelse til Vestlandet.

Et par ansatte i Miljødirektoratet slettet med det nesten 15 år med planarbeid, omfattende demokratiske prosesser og Stortingets vedtatte vegprosjekt med et pennestrøk. Forstå det den som kan. Jeg begriper det i hvert fall ikke.

Årsaken til det hele er en klage på at Statsforvalteren innvilget dispensasjonssøknaden fra Nye Veier. Søknaden gjaldt tillatelse til at E6 kunne krysse Lågendeltaets naturreservat i Lillehammer kommune. Statsforvalteren ga med vilkår Nye Veier medhold i sin søknad og Lillehammer kommune sørget deretter for at alle forutsetningene ble ivaretatt. Det er også viktig å påpeke at Lågendeltaet naturreservat ikke er et våtmarksområde i sin naturlige tilstand, men et resultat av oppdemming og regulering av vassdraget for kraftproduksjon.

Naturvernforbundet og Lågendeltaets venner klaget på Statsforvalterens vedtak og i Norge er det slik at Miljødirektoratet utgjør siste klageinstans. Direktoratet ga klagerne medhold. Det merkelige her er at to ganger tidligere har samme direktorat og samme saksbehandlere med argumentasjon fra samme hjemmelsparagraf kommet til motsatt konklusjon. Altså er det tidligere innvilget dispensasjon til grunnundersøkelser fordi utbyggingen av E6 oppfyller kriteriet «vesentlig samfunnsinteresse». Dette var i 2020. Hva har endret seg mellom årene 2020 og 2022? Bortsett fra aktivisme og signaler om at fremtidig politikk for verneområder kan komme til å endre seg; ingenting!

Som ordfører og lokalpolitiker er jeg opptatt av både nåtid og fremtid, inkludert verneområder og trekkfugler som hekker. Det er nettopp derfor jeg er så fortvilet. I dag går E6 gjennom Lillehammer via en tofelts bru midt i det aller mest sårbare verneområdet i naturreservatet vårt. I tillegg går E6-traseene på sør- og nordsiden av dagens bru helt inntil. Dette gir alvorlige forstyrrelser i deltaet. Det har det gjort siden E6 ble lagt til dette området tidlig på 1980-tallet.

Reguleringsplanen for den nye E6-traseen vil rette opp feilene som ble gjort den gangen. Den nye, planlagte traseen vil legge trafikken i tunnel forbi det mest sårbare området. Høyspentlinjene over deltaet som per i dag er midt i inn- og utflygingskorridoren for trekkfugl kan også legges inn i brukroppen og dermed spare mange fugleliv. Formålet med verneforskriften er blant annet «å verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv, særlig av hensyn til trekkende, hekkende og overvintrende vannfugl». Er det prinsipielle spørsmålet om vern viktigere enn verneforskriftens formål? Blir dermed det gode det bestes verste fiende?

Ingunn Trosholmen, ordfører i Lillehammer (Ap)