Når skoler og barnehager svikter, og de på hjemmebane vegrer seg for å ta praten med sine barn, hvem skal da gi barna kunnskapen de trenger for å være beskyttet mot vold og overgrep?

Ipsos har på vegne av Redd Barna kartlagt befolkningens kunnskap om og holdninger til vold og overgrep mot barn. Kartleggingen viser at et stort flertall mener at barn bør lære om vold og overgrep i skole og barnehage, men at mange foreldre erfarer at dette ikke skjer i praksis. Dette bekymrer oss.

Å lære barn om vold og overgrep er forebyggende. Det gir barn en bedre forståelse av egne og andre sine grenser, og det gjør dem bedre i stand til å si ifra om de opplever noe som ikke er greit. Dessuten viser forskning at barn som har fått undervisning eller annen informasjon om vold og overgrep, har en bedre forståelse av at dette er feil, og har lettere for å fortelle om sine opplevelser enn barn som ikke har fått denne kunnskapen.

Kunnskapsministeren må på banen. Det er behov for et nasjonalt og ambisiøst kompetanseløft om vold og overgrep for alle ansatte i skoler og barnehager. Bare på den måten vil voksne som jobber med barn være rustet til å ta praten med barna, til å forebygge og avdekke vold og overgrep, og til å vite hva de skal gjøre dersom de er bekymret for et barn.

De barna som trenger denne kunnskapen mest, får den kanskje ikke hjemme – fordi hjemmet er et utrygt sted. Derfor må skoler og barnehager være sitt ansvar bevisst.

Vi har grunn til å være bekymret. I 2019 viste en omfangsundersøkelse fra UEVO at 1 av 5 barn har opplevd fysisk vold fra en voksen i hjemmet minst en gang. 1 av 20 har opplevd et seksuelt overgrep fra en voksen. Bare halvparten av disse barna har fortalt om det til noen. Nyere undersøkelser viser at 1 av 6 ungdom opplevde vold eller overgrep under korona-nedstengningen våren 2020. Nå er det viktigere enn noen gang at skolen og barnehagen er rustet til å ta praten med barna.

Men selv om 9 av 10 nordmenn er enige i at barn må lære om seksuelle overgrep i skolen, er det viktig at barna også får muligheten til å snakke om dette hjemme. I Redd Barnas undersøkelse svarer bare halvparten av foreldrene at de har gjort dette. Undersøkelsen viser og at mange føler på en usikkerhet i møte med teamet.

Usikkerhet, flauhet og frykt for å skremme barn er vanlige barrierer som hindrer voksne i å snakke med barn om vold og overgrep. Disse barrierene må brytes, og de brytes ved å øve på det. Flere må tørre å ta opp dette viktige temaet med barn, og derfor har Redd Barna fem råd til alle foreldre:

  • Forklar og vær ærlig, men husk at barn trenger ikke å vite alt
  • Lytt, spør og bruk barnas språk – vær til stede i samtalen
  • Gjør barna trygge – fortell at du er der for å passe på at de har det bra
  • Snakk om hvordan man kan få hjelp
  • Bruk anledninger i hverdagen – ting barna sier, spørsmål de stiller eller situasjoner i deres lek

Silje Vold, Redd Barnas spesialrådgiver på barns beskyttelse