Senter for cyber- og informasjonssikkerhet (CCIS) ved NTNU Gjøvik er et våre viktigste kompetansemiljøer innen digital sikkerhet. Sentrale aktører innen politi, forsvar, næringsliv og akademia samarbeider på tvers av sektorer i et nasjonalt senter for forskning, utdanning og kompetansebygging i cyber- og informasjonssikkerhet. Sentret fyller en meget viktig funksjon som et nasjonalt senter for forskning, utdanning og trening i å håndtere kritiske situasjoner knyttet til informasjonssikkerhet.

Norge i dag er helt avhengig av at elektronisk informasjon og datasystemer er sikret mot feil og kriminelle handlinger. Datasystemer kontrollerer alt fra lyskryss og operasjonsutstyret på sykehusene til telefonsambandet og elektrisitetsforsyningen. Datasystemene inneholder kunnskap som ingen ønsker skal komme på avveie, fra forretningshemmeligheter og informasjon om dine bankkontoer til forsvarshemmeligheter. Dataangrepet mot Stortinget, vårt demokratis hjerte, utført av Kremls datakrigere viser at intet skånes av krefter som ikke vil oss vel.

Nasjonal spisskompetanse innen data- og informasjonssikkerhet er lokalisert på Innlandet. Cyberforsvaret, som ledes fra Jørstadmoen, drifter og forsvarer Forsvarets digitale infrastruktur. Allerede fra i år tilføres Cyberforsvaret flere årsverk. Evnen til digitalt forsvar blir stadig viktigere i en tid der forsvarsgrenene integreres og samvirker tettere enn noen gang. Cyberforsvarets digitale infrastruktur er selve blodomløpet i et mer fellesoperativt forsvar.Regjeringen legger opp til milliardinvesteringer i Forsvarets informasjons- og kommunikasjonssystemer de neste årene gjennom Mime-programmet. Forsvarets cyberingeniørskole på Jørstadmoen er hjørnesteinen i utdanningen av Forsvarets personell innen datasikkerhet.

Regjeringen arbeider målrettet for å styrke vår digitale sikkerhet. Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) er opprettet og er den nasjonale responsfunksjonen for alvorlige digitale angrep og drifter det nasjonale varslingssystemet for digital infrastruktur (VDI). NSSC er knutepunkt for nasjonalt og internasjonalt samarbeid innen avdekking, håndtering og analyse knyttet til digitale angrep.

Regjeringen har iverksatt en nasjonal strategi for å sikre tilgangen på digital sikkerhetskompetanse og bevilget 800 millioner kroner til formålet. I tillegg er det avsatt 500 millioner til en teknisk sikkerhetspakke for å styrke evnen til å oppdage og håndtere angrep. I fjor ble den nye loven om Etterretningstjenesten vedtatt, som gir tjenesten betydelig bedre muligheter til å avsløre etterretningsvirksomhet og digitale angrep mot Norge.

Cyberforsvaret på Jørstadmoen og Senter for cyber- og informasjonssikkerhet (CCIS) på Gjøvik har nøkkelroller i kunnskapsutviklingen og evnen til å håndtere sivile og militære trusler. Trusler som like gjerne kan ramme din lokale sparebank som datanettverket på Jørstadmoen.

Kari-Anne Jønnes, 1. stortingskandidat Oppland Høyre
Hårek Elvenes, forsvarspolitisk talsmann Høyre