I Triangelgården på Hamar sitter Per Morten Svenkerud og skriver på en mail til de 70 Lillehammer-ansatte han er sjef for. Beslutningen om at alle ansatte i Nav Arbeid og ytelse skal til Hamar er for lengst tatt, men Svenkerud vil gjerne forklare hvorfor Lillehammer er valgt bort. I en mail sendt den 9. september, heter det: «Tilbyderen i Lillehammer hadde et forbehold som gikk ut på det er en annen leietaker som har opsjonsmuligheter for deler av lokalene det var aktuelt å leie. Det ble ikke avklart innen avklaringsfristens utløp om lokalene ville bli fristilt og tilgjengelige i et tilbud».

Se Navs kommentarer til dette leserinnlegget nederst på siden.

Det er altså en annen leietaker som sørger for at Nav ikke kan få tilgang til nødvendige lokaler i Elvegata 19. I mailen sier Svenkerud ingenting om hvem dette er. Noen dager senere er han på Lillehammer, og folk spør: Hvem er denne leietakeren? – Jeg vet ikke, svarer Svenkerud.

Vet han ikke at det er Nav som er den «mystiske» leietakeren? Det er litt rart, for Svenkerud har vært medlem av den fem personer store gruppa som har jobbet med å forhandle frem lokaler i så vel Hamar som Lillehammer. Gruppa har som mandat å være nøytral i arbeidet med å finne det best egnede lokalet, uavhengig av lokasjon. I denne gruppa har Svenkerud fått plass, til tross for at han har sagt at han slutter i lederjobben hvis Nav flyttes til Lillehammer.

Hva er bakgrunnen for denne høyst underlige affæren? I Triangelgården på Hamar sitter Per Morten Svenkerud nærmest skulder ved skulder med en annen Nav-leder, Bjørn Lien som er sjef for Nav Innlandet. Selv om Lien sitter på Hamar, så har også han lokaler og ansatte i Elvegata 19 på Lillehammer. Er det takket være kollega Liens opsjonsavtale med utleier at Svenkerud slipper å gjøre alvor av trusselen om å slutte i jobben hvis arbeidsplassen hans ender opp på Lillehammer?
Mye tyder på det for, for Bjørn Lien og Nav Innlandet gir nemlig ikke slipp på en opsjonsavtale om leie av lokaler som kan gi plass til staben fra Hamar. Dermed er utleieren på Lillehammer satt sjakk matt.

Les også

Dropper anbudskrav for å flytte 70 arbeidsplasser til Hamar

Det er utfordrende når Nav-direktør Bjørn Lien på Hamar ikke svarer på spørsmålet: Har Nav Innlandet opsjonsavtale på leie av lokaler i Elvegata 19? I så fall, er det riktig at Nav Innlandet er leietakeren som ikke ville fravike opsjonsavtalen slik at arealer kunne frigjøres for Nav Arbeid og ytelser?
Etter fjorten dager og to sendte mailer med det samme spørsmålet, kommer det svar fra seniorrådgiver Silje Aasvang (også hun med arbeidsplass Hamar), med beskjed om at Nav Innlandet ikke er part i saken, og dermed vil man heller ikke gi kommentarer. At de Lillehammer-ansatte har et berettiget behov for å forstå både bakgrunn og sammenheng i denne saken, engasjerer åpenbart ikke. Men det bekreftes i det minste at Nav Innlandet har «leieforhold på Lillehammer og opsjoner i tilknytning til dette.»

Les også

Flytter 70 Nav-ansatte for å spare 110 000 kroner

Den som setter seg litt inn i sakens fakta og omstendigheter vil se at handlingene fra Nav-ansatte på Hamar både er komiske og tragiske – men også naive. Trodde de ikke at noen kom til å kikke dem i kortene?

Så langt er det ingen i Lillehammer som vil løfte denne saken opp på et politisk nivå. Den står fortsatt og stamper administrativt, men det kan ikke fortsette med at to Nav-direktører på Hamar driver en statsetat som et familieforetak. Nå må noen høyere opp i systemet gripe inn med noen Pauli ord.

Utover det skal det bli spennende å følge med på om Bjørn Lien og Nav Innlandet forlenger opsjonsavtalen som snart utløper …

Henning Log, Lillehammer

---

Som følge av påstandene i innlegget fra Henning Log har Per Morten Svenkerud og Bjørn Lien fått anledning til å komme med samtidig imøtegåelse.

Per Morten Svenkerud, avdelingsdirektør NAV Arbeid og ytelser Innlandet, kommenterer:

I forbindelse med beslutningen om å samle kontorene i NAV Arbeid og ytelser Innlandet på Hamar og Lillehammer under ett tak, ble det lyst ut en konkurranse om innleie av lokaler. NAV Arbeid og ytelser fikk tilbud om lokaler i begge byer, og det er gjennomført flere runder med forhandlinger og evaluering av mottatte tilbud. Da denne prosessen var ferdig stod vi igjen med én aktuell tilbyder som tilfredsstilte kravene som er satt for anskaffelser i NAV, samt de kravene som var særskilt vektlagt i tilbudsinnbydelsen.

Prosessen rundt inngåelse av ny kontrakt er ferdig hos oss. Saken har i tråd med retningslinjene i staten blitt oversendt til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) for endelig vurdering. Vurderingen ble mottatt 8.juli 2022.

Beslutningen om at NAV Arbeid og ytelser Innlandet skulle samles på ett sted ble tatt i 2018. Formålet var å sikre robuste fagmiljøer og gi oss en nødvendig fleksibilitet i møte med ytterligere endringer i våre systemer i årene som kommer. For øvrig gjelder det generelle kravet NAV, på lik linje med andre statlige etater, har om effektivisering på eiendomsområdet.

Eiendomsprosessen i Innlandet har blitt gjennomført i tråd med det regelverk og de rammer som er satt for innleie av lokaler i statlig sektor samt interne rammer forankret i NAV Arbeid og ytelser.

Henning Log har fått innsyn i alle dokumentene han har krav på, så det medfører ikke riktighet at han ikke har fått svar på sine henvendelser til NAV Arbeid og ytelser og NAV Innlandet.

Bjørn Lien, direktør NAV Innlandet, kommenterer:

NAV Arbeid og ytelser og NAV Innlandet tilhører to ulike deler av NAV. Valg av lokaler for NAV Arbeid og ytelser er en sak som derfor behandles internt i denne enheten, slik at jeg som direktør for NAV Innlandet ikke er involvert i de beslutningene som tas for NAV Arbeid og ytelser. NAV Innlandet er altså ikke part når NAV Arbeid og ytelser har behov for å finne lokaler.

NAV Innlandet har ofte opsjoner, det vil si muligheter for å forlenge leieperioden i sine leieavtaler. NAV Innlandet har, i samarbeid med de enkelte kommuner, ansvar for å inngå leiekontrakter for alle NAV-kontorene i Innlandet. Det er mitt ansvar å sikre forutsigbare, gode og hensiktsmessige lokaler til våre enheter. Dette er helt nødvendig for å sikre gode arbeidsbetingelser for mine dyktige medarbeidere, og sørge for gode tjenester til innbyggerne samt gode arbeidsplasser i Lillehammer kommune og Lillehammer-regionen.

På Lillehammer har vi opsjoner for å sikre lokaler til NAV Lillehammer-Gausdal (NAV-kontor), og kompetanseenheter som NAV Tiltak Innlandet Lillehammer og NAV Arbeidslivsenter Innlandet Lillehammer. Det innebærer altså at NAV Innlandet fortsatt har kontorlokaler på Lillehammer for medarbeidere som er tilknyttet disse enhetene.