I forbindelse med at kommunestyret skal vedta nytt budsjett for 2023 og økonomiplan for 2023-2026 registrerer vi at det ikke er lagt opp til noe ekstra satsning på demensomsorgen i kommunen. Stadig flere mennesker rammes av demens, samtidig som målet er at alle skal bli boende lengst mulig hjemme. Dette krever svært mye av pårørende. Det er derfor helt nødvendig å ha demenskoordinatorer! I Sel kommune har vi høy kompetanse innen demens, og har dyktige og dedikerte ansatte som vil og kan bidra. Dette er viktig å ta vare på!

Hva gjør en demenskoordinator? Demenskoordinator skal hjelpe og veilede personer med demens og deres familier både i og utenfor hjemmet, slik at de får den hjelp de har krav på og behov for.
- Kartlegge hjelpebehov og deltar i utredning sammen med fastlege ved mistanke om demenssykdom
- Ha tett samarbeid med ergoterapeut, tildeling, hjemmetjenesten, sykehjemmene, dagsenter og fastlegene i kommunen
- Delta i fagutvikling og veileder personale som arbeider med personer med demens
- Bidra til videre utvikling av gode rutiner, samhandling og tilbud innen demensomsorgen
- Lære opp Aktivitetsvenner og følge opp dette viktige programmet
- Lære opp bedrifter/næringslivet i hvordan møte mennesker med demens i butikker, taxi, kaféer o.l. Dette er å sørge for et demensvennlig samfunn i praksis
- Følge opp rundt utvikling og integrering av velferdsteknologi for demenssyke i kommunen

Med 2x10% stilling demenskoordinator, som Sel kommune har i dag, er det ikke mulig å gi et godt nok omsorgstilbud til alle personer med demens. Det er et økende antall demenssyke i samfunnet og Sel kommune har signert samarbeidsavtale om demensvennlig samfunn. Det er forpliktende å følge opp. Vi ser at Vågå kommune nå er godt i gang med opplæring av aktivitetsvenner og har kommet langt i arbeidet med demensvennlig samfunn. I Vågå har de 180% stilling som demenskoordinator fordelt på 2 personer. I tillegg en 50% stilling som aktivitør på Vågåheimen.

Dersom det ikke bevilges nok penger til demenskoordinator, vil behovet for høyere omsorgsnivå og behov for plass på sjukeheim eller i tilrettelagt bolig komme på et langt tidligere tidspunkt. Sel Demensforening mener at det vil være svært besparende å jobbe med forebyggende arbeid gjennom økte ressurser til demenskoordinator. En pasientplass på sjukeheimen koster ca. 1 million kroner i året. Til sammenligning kan vi til prisen for én pasientplass få 2 x 100% stillinger som demenskoordinatorer. Med to demenskoordinatorer i full jobb vil kunne hjelpe svært mange både pasienter, pårørende og ikke minst kunne de få gjort en svært stor forskjell i lokalsamfunnet. Den som er rammet av demenssykdom vil kunne bo hjemme lengre og få mer tilrettelagt oppfølging av dyktige faglige personell.

Styret i Sel Demensforening ber derfor kommunestyret legge inn 100% stilling til demenskoordinator ved sluttbehandling av budsjett for 2023 og økonomiplan for 2023 - 2026.

Anita Koot, nestleder Sel Demensforening, Otta