Politikerne i Ringsaker blir anbefalt å skrote hytteplanene for Lunkelia. Administrasjonen vil at et område som i gjeldende kommuneplan er avsatt til hyttebygging, igjen skal ha Landbruk/Natur/Fritid som formål. Vi kan dermed nærmes oss en avslutning på en vanskelig og omstridt sak.

Det er mye symbolikk knyttet til Lunkelia. Helt siden gjeldende kommunedelplan ble vedtatt, har det vært mobilisert til forsvar for natur- og friluftsverdiene i området. Dersom politikerne i Ringsaker nå gjør som administrasjonen anbefaler, vil alle som har deltatt i dette forsvaret feire en seier.

Kampen for å bevare Lunkelia som naturområde har også inspirert mange til å se på utviklingen av hyttebyer i andre områder, og til å reflektere rundt det store tempoet i nedbygging av arealer som bygges ned og går tapt for alltid.

Det er vettugt å tilbakeføre Lunkelia til LNF-formål, og det er bra at administrasjonen i Ringsaker tenker annerledes om dette enn hva det ble gjort da gjeldende plan ble vedtatt. Også andre kommuner bør vurdere å plukke utbyggingsområder ut av sine langtidsplaner, eller se på om ny fritidsbebyggelse kan bygges på mindre arealkrevende vis, og mer rasjonelt i forhold til infrastruktur som veg, vann og avløp.

Hyttemarkedet er i stor endring. Etterspørselen etter nye hytter har falt kraftig som følge av at lån blir dyrere, fordi dyr hyttestrøm ikke kompenseres med statsstøtte, fordi det har blitt dyrere å ta seg til og fra, og fordi fornyelse av infrastruktur må finansieres med økte avgifter.

Markedsendringen betyr at inntektsgrunnlaget for viktige arbeidsplasser er mer usikkert enn det har vært på mange år. Men i usikkerheten ligger det også en mulighet. Et lavere tempo gir tid og rom for bedre valg og prioriteringer, blant annet for kommunepolitikere som legger rammene for både hva som skal bygges og hvor det kan bygges. Kanskje er dette muligheten til å få hyttebyggingen inn på et mer bærekraftig spor.