Nok en gang rammer økonomiske kutt de svakeste i samfunnet

Uten spesialkompetansen fra Habiliteringstjenesten vil det ikke være mulig å gi barna et fullverdig godt nok tilbud, skriver Siw Hjelde, Marianne Skogstad og Ann Jorid Aker.

Uten spesialkompetansen fra Habiliteringstjenesten vil det ikke være mulig å gi barna et fullverdig godt nok tilbud, skriver Siw Hjelde, Marianne Skogstad og Ann Jorid Aker. Foto:

Av
DEL

aktuelt

Flere av oss i fagmiljøet som jobber med barn og unge ser med stor bekymring på de økonomiske kuttene som er foreslått overfor Habiliteringstjenesten ved Sykehuset Innlandet. Kuttene rammer Habilitering på grunn av overforbruk ved andre avdelinger i Sykehuset Innlandet.

Habiliteringstjenesten på Lillehammer innehar et fantastisk fagmiljø og tilbyr hjelp til barn og voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonshemminger, som trenger systematisk, samordnet og tverrfaglig oppfølging over tid. Dette kan bl.a være barn med f.eks. autismespekterforstyrrelser, Down syndrom, CP eller andre utviklingsforsinkelser som gjør at de trenger ekstra oppfølging og tilrettelegging for å få en så god hverdag og utvikling som mulig.

Det er for få tilfeller i hver kommune til at vi selv kan bygge opp og inneha den nødvendige kompetansen

Det utøves en fantastisk innsats rundt disse barna i norddalskommunene, vi har mange dyktige og kompetente folk som står på og gjør sitt beste hver eneste dag gjennom hele året. Men uten spesialkompetansen fra Habiliteringstjenesten vil det ikke være mulig å gi barna et fullverdig godt nok tilbud.

Det er for få tilfeller i hver kommune til at vi selv kan bygge opp og inneha den nødvendige kompetansen. F.eks. for barn med autismespekterforstyrrelser, er Habiliteringstjenesten rundt i barnehager/skoler for å veilede personal og foreldre hver 14.dag, noe vi ser betyr enormt mye for barnas utvikling.

Dette er et opplegg med intensiv opplæring, som har fokus på atferdsendringer innen bl.a kommunikasjon, språkutvikling, lek og sosiale ferdigheter.

Tilbudet disse barna får gjennom Habiliteringstjenesten. er det fremste forskningsbaserte tilbudet som tilbys pr i dag, og vi er heldige som har et så sterkt og kompetent fagmiljø i Innlandet på dette feltet. Dette kan være krevende saker med mange ulike problemstillinger, og for disse barna kan det være avgjørende at Habiliteringstjenesten er inne og veileder barnehage/skole og foreldre.

Her snakker vi om barn, som med riktig hjelp kan få en fin utvikling både når det gjelder språk, kommunikasjon og sosial tilhørighet. Og man kan se at de fungere mye bedre i dagliglivet og får et godt liv der de kan bli mer selvstendige. Alternativet kan for enkelte bli døgnkontinuerlig omsorg og et helt annet liv.

Ved å gi intensiv opplæring i ferdigheter som barna mangler, vil atferdsproblemer reduseres og livskvaliteten øke, både for barna og deres familier. Det finnes eksempler på barn som ved hjelp av opplegget til Habiliteringstjenesten har gått ut av grunnskolen med karakterer i alle fag, også uten spesialundervisning i skolen.

Tidlig innsats for alle barn er et høyt løftet politisk mål. Hva skjer i praksis?

På de 20 årene Habiliteringstjenesten har tilbudt veiledning ute i barnehage/skole, ser en færre voksne med store atferdsproblemer, takket være den innsatsen som ble satt inn i tidlige barneår.

Nå kuttes det i effektive tiltak for barn og unge, med den konsekvens at den menneskelige belastningen for barnet og familien og miljøet rundt øker.

Nå kuttes det i effektive tiltak for barn og unge, med den konsekvens at den menneskelige belastningen for barnet og familien og miljøet rundt øker. Samtidig øker kostnadene for samfunnet. Budsjettposter må sees i sammenheng og situasjoner må sees i et tidsperspektiv.

Kuttene merkes allerede, fra å ta ca. 4 mnd. fra utredning startet til Habiliteringstjenesten. kommer i gang med veiledning går det nå ca. 6-12 mnd. Verdifull tid går tapt og utfordrende atferd rekker å utvikle seg mye fra 2-4 års alderen. Kostnadene øker jo lengre en venter med å sette inn tiltak, både på det menneskelige og det økonomiske plan.

Barn og foreldre burde slippe å kjempe kampen for at barna skal få den hjelpen de trenger.

Og når regjeringen da i tillegg kommer med forslag om å ta bort støtte til opplæringspenger for foreldrene slik at de må bruke syke barn dager eller velferdspermisjon til disse dagene, mener vi det nok en gang er de svakeste i samfunnet som rammes.

Vi ser med stor bekymring på denne utviklingen! For hva er egentlig tidlig Innsats?

Siw Hjelde, ^
Marianne Skogstad,
Ann Jorid Aker,
Eve Kveen,
de private barnehagene i Sel og VågåSkriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags