Tilsynsrapporten i Nord-Fron klar: – Brudd på opplæringsloven

Rapportene som nå er klare omhandler Vinstra vidaregåande skule, Oppland fylkeskommune, helse- og omsorg i Nord-Fron, Vinstra ungdomsskole og Nord-Fron kommune som skoleeier.

Rapportene som nå er klare omhandler Vinstra vidaregåande skule, Oppland fylkeskommune, helse- og omsorg i Nord-Fron, Vinstra ungdomsskole og Nord-Fron kommune som skoleeier. Foto:

Det omfattende tilsynet Fylkesmannen har gjennomført av Nord-Fron kommune, etter drapssaken på Vinstra i oktober i fjor, er ferdig. Fylkesmannen har funnet brudd på opplæringsloven.

DEL

Tirsdag presenterte Fylkesmannen den foreløpige tilsynsrapporten som gjelder Nord-Fron kommune. Rapportene som nå er klare omhandler Vinstra videregående skule, Oppland fylkeskommune, helse- og omsorg i Nord-Fron, Vinstra ungdomsskole og Nord-Fron kommune som skoleeier.

Kommunen og fylkeskommunen får nå tre uker på seg på seg å gå igjennom rapportene og komme med tilbakemeldinger, før tilsynsrapporten er endelig klar.

Fylkesmannen har funnet mangler ved systemet i Nord-Fron kommune som skal vurdere og følge opp at kravene i opplæringsloven blir fulgt ved skolene.

Begge skolene

Både ved Vinstra ungdomsskole og ved Vinstra vidaregåande skule må de forbedre arbeidet for å sikre at skolen ivaretar alle delpliktene i kapittel 9a som gjelder skolemiljø, og at de sørger for en forsvarlig og hensiktsmessig dokumentasjon av det de gjør, står det i rapporten.

Det er ikke avdekket lovbrudd innenfor helse- og omsorgstjenestene, samt barnevernstjenesten, men rapporten peker på risikoområder de oppfordrer kommunen til å jobbe med.

Fylkesmannen i Innlandet ønsker å understreke at de ikke har vurdert om det er noen sammenheng mellom funnene i tilsynet og drapssaken.

– Vi har avdekket brudd i opplæringsloven, som går på å gi barn og unge et trygt skolemiljø, sier Eli Blakstad, direktør hos Fylkesmannen i Innlandet.

To delrapporter

Fylkesmannen har delt opp rapporten i to foreløpige tilsynsrapporter.

I tilsynsrapporten på helse-, omsorgs- og barnevernsområdet har de sett på systemene og ikke rettet mot enkeltpersoners yrkesutøvelse. De har ikke avdekket lovbrudd, men satt opp en del risikoområder. Dette er områder som de mener kan innebære en risiko for pasientsikkerhetene og barnas beste dersom tiltak ikke vurderes.

I hovedsak er det disse risikoområdene som blir omtalt i rapporten:

– Enhet for rus og psykisk helse: Her blir ikke alle interne prosedyrer fulgt. Det er også mangel på koordinerende enhet – noe flere ansatte har pekt på. Her må det også skapes bevissthet om pliktene som offentlig melder.

– Det påpekes kort åpningstid for ungdom, det er ikke system for besøk fra målgruppene og ikke spesielle tiltak for gutter.

– Flere peker på mangler ved eksisterende samhandlingsarenaene. En koordinerende enhet kan bøte på manglene.

– Samarbeidsrutiner og felles planer bør avklare ansvar og roller mellom skolehelsetjenesten og sosial pedagogisk tjeneste.

– Kommunen bør vurdere å kartlegge behov for å nå gutter i skolehelsetjenesten i større grad.

– I løpet av tre år og et kvartal har barnevernstjenesten mottatt to meldinger fra legene i Nord-Fron. Ingen er registrert fra legevakt. Her gir Fylkesmannen innspill til styringssystemet slik at man skaper bevissthet om pliktene som offentlig melder.

– Barne- og ungdomsteam preges av sjeldne møter, avlyste møter og mangelfull sikring om anbefalinger i et møte. Her hevdes det at det er risiko for forforståelse i saker som kun er avidentifiserte.

– Ofte tar det for lang tid før tiltak blir iverksatt

I tilsynsrapporten for skoleområdet har Fylkesmannen i Innlandet avdekket lovbrudd i opplæringsloven. Rapporten konkluderer i tillegg med at kommunen ikke i tilstrekkelig grad skaffer seg hvordan skolene oppfyller plikten til å gripe inn, varsle og undersøke ved mistanke en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Kommunen har i tillegg ikke i tilstrekkelig grad skaffet seg informasjon om hvordan skolene oppfyller dokumentasjonsplikten.

Skoleeiers forsvarlige system er nyetablert og Fylkesmannen mener at systemet har flere elementer som er egnet til å bidra at kravet om et forsvarlig system blir ivaretatt. Fylkesmannen har derimot sett på systemet i dag, og dermed kan det foreligge brudd i regelverket i skolen uten at det betyr at systemet ikke er forsvarlig. Det er også konklusjonen til Fylkesmannen at Nord-Fron kommune som skoleeier ikke har et tilstrekkelig forsvarlig system slik kravet er i opplæringsloven paragraf 13–10 andre ledd.

I rapporten lister de opp flere områder som de har tatt opp. Her får skoleverket flere innspill på blant annet hva ansatte bør gripe inn mot ulike krenkelser og sørge for et godt og trygt skolemiljø. Kommunen har fått en rekke pålegg som er aktuelle å vedta etter utløpet av rettefristen i endelig tilsynsrapport.

Ba selv om tilsyn

Fylkesmannen gjennomførte tilsynet fra 19. februar fram til juni i år. Et tilsyn som ble gjennomført etter at Nord-Fron kommune selv ba Fylkesmannen om bistand til en bred gjennomgang av de kommunale tjenestene.

Bakgrunnen var drapssaken i oktober i fjor, der en 16 år gammel jente fra Vinstra ble drept av en jevnaldrende gutt.

– Det er en alvorlig sak vi har stått overfor og det er viktig for oss å belyse tjenestene våre. At andre kan gå inn og se om vi kunne gjort noe annerledes og hva vi eventuelt kan lære av det, sa administrasjonssjef i Nord-Fron kommune, Arne Sandbu til GD i november.

– Hovedformålet er å undersøke samhandlingen mellom ulike tjenester i kommunen. Hvordan informasjon følges opp. Dette er første gang Fylkesmannen gjør et så omfattende tilsyn. Vi står overfor en utfordring som samfunn i forhold til det å fange opp risikoelementer. I mange saker kan vi se at det er der svakhetene ligger, sa direktør hos Fylkesmannen, Eli Blakstad til GD i februar i år.

Les også: Både skolene, barnevernet og helsetjenestene i Nord-Fron skal nå undersøkes nøye etter drapssaken på Vinstra

Les også: Tilsynet etter drapssaken i Nord-Fron blir det mest omfattende noen gang

Les også: Vinstra etter drapssaken: – Vi vil få belyst om vi har gjort ting riktig i skole og helsevesen

Artikkeltags