Beslutningen på årets siste rentemøte var i tråd med det ekspertene ventet på forhånd: Styringsrenten holdes uendret på 0,75 prosent.

– Oppgangen i norsk økonomi ser ut til å fortsette. Det er blitt gradvis mindre ledige ressurser i økonomien, og kapasitetsutnyttelsen synes nå nær et normalt nivå, slår Norges Bank fast i sin presentasjon av avgjørelsen.

Øker neste år

Men sentralbanken ser skjær i sjøen hvis Norge drøyer for lenge med å heve rentenivået: «Dersom styringsrenten holdes lenge på dagens nivå, kan priser og lønninger skyte fart og finansielle ubalanser bygge seg opp. Da øker risikoen for et kraftig tilbakeslag fram i tid», skriver Norges Bank.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i mars 2019, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Neste års renteheving ble varslet allerede i september, da Norges Bank hevet styringsrenten for første gang på sju år, fra rekordlave 0,5 prosent til 0,75. Da gjorde sentralbanksjefen det også klart at styringsrenten skal heves gradvis til 2 prosent ved utgangen av 2021. Ifølge prognosene vil boliglånsrenten da øke fra et gjennomsnitt på 2,5 prosent i dag til i underkant av 4 prosent i 2021.

Oljeprisfall gir langsommere oppgang

Den eneste spenningen før årets siste rentemøte var om det ville komme justeringer i den ventede renteutviklingen framover. Men sentralbanken slår fast at prognosen for styringsrenten er lite endret.

– Men fallet i oljeprisen og svakere vekstutsikter internasjonalt taler for en litt langsommere renteoppgang enn i forrige rapport. Inflasjonen anslås å holde seg nær målet i årene fremover, samtidig som arbeidsledigheten fortsatt er lav, skriver Norges Bank.

Samtidig som renten ikke bør holdes på dagens nivå for lenge, kan en rask oppgang også få negative konsekvenser, ifølge Norges Bank..

– Det vil kunne bremse den økonomiske oppgangen slik at arbeidsledigheten øker og prisveksten blir for lav. Usikkerhet om virkningene av høyere renter taler for å gå varsomt fram i rentesettingen, skriver sentralbanken.