Gå til sidens hovedinnhold

Norwegian Wood Cluster – et utvidet samarbeid i Innlandets skog- og treindustri

Artikkelen er over 2 år gammel

DEBATT Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Norwegian Wood Cluster (NWC) er en gruppe bedrifter innen verdikjeden skog, treindustri og trebyggeri som har gått sammen for å bli en sterkere drivkraft i utviklingen av framtidsrettede løsninger for bruk av tre i bygg. Målet er å bli en internasjonalt ledende næringsklynge for bærekraftig, industrialisert trebyggeri. Det er ambisiøst, men samtidig er flere av bedriftene ledende innen sine felt, også i en internasjonal sammenheng.

Klyngen består i dag av åtte sterke og veletablerte selskaper: Glommen Skog, Mjøsen Skog, Statskog, Moelven Industrier, Gausdal Bruvoll, Forestia, Hunton Fiber og BoligPartner. I tillegg er NTNU med på laget med all sin kapasitet både på Gjøvik og i Trondheim. Bedriftene har tilknytning til Innlandet, men har både nasjonal og internasjonal aktivitet. Totalt sett omsetter klyngebedriftene for om lag 16 milliarder NOK årlig og har ca. 4500 ansatte, hvorav Moelven er den desidert største aktøren. Det forventes at antall klyngemedlemmer vil øke i løpet av 2019 og 2020.

Grunnideen med klynger er skape en arena der det blir mulig å utnytte felles kunnskapsgrunnlag, lære av hverandres erfaringer og gå sammen om forsknings- og utviklingsprosjekter. Kjernen i klyngen er oppbygging av både teknisk og kommersiell kunnskap innad blant aktørene, parallelt med utvikling av sterke koblinger til kunnskapsmiljøer utenfor klyngen. Forskning konkluderer med at klyngesamarbeid bidrar til raskere innovasjonstakt og høyere vekst i investering og sysselsetting blant aktive klyngedeltakere.

Økt kompetanse er en viktig forutsetning for å lykkes. Med hjelp fra Østlandsforskning og nøkkelpersoner i bedriftene har NWC kartlagt hvilke kompetansebehov som det blir viktig å dekke framover. Dagens arbeidsstokk i industrivirksomhetene må for eksempel rustes for å kunne møte den raske teknologiutviklingen og gripe de muligheter den fører med seg. Derfor er NWC sammen med flere av medlemmene i gang med å utvikle tilbud om fagbrev til ansatte i industrien som et påbygg for dem som har fagbrev fra før.

Høyere innovasjonstakt er et annet viktig mål. En analyse Østlandsforskning har gjennomført for NWC viser at innovasjonsaktiviteten blant klyngemedlemmene er stor, særlig for bedriftsspesifikke utviklingsprosjekter. Det er derimot lite av utviklingsprosjektene som tar i bruk den kompetansen som finnes i forskningsmiljøene. Her har klyngebedriftene mye å hente på å skape bedre samspill med ledende kunnskapsmiljøer. NWC har derfor en viktig oppgave med å vise i praksis hvordan forskningsbaserte produkt- og prosessforbedringer kan styrke bedriftenes verdiskaping over tid. Bruk av røntgenteknologi for sortering av tømmer, som nå er installert på Moelven Våler, er et eksempel på et område der vi tror forskningen kan hjelpe oss med å anvende de nye dataene vi da får tilgang til.

Høyere grad av industrialisering og mer effektiv produksjon er det tredje hovedmålet vi arbeider med. Produktiviteten i byggenæringen har over flere år hatt til dels negativ utvikling. Det er behov for å overføre en betydelig andel av produksjonen fra byggeplass til prefabrikkerte løsninger og industrielle prosesser. NWC har initiert et forprosjekt som vurderer muligheten for å etablere en «state of the art» produksjonslinje for byggelementer etter prinsipp om «masseprodusert skreddersøm».

Innlandet søker å ta den klart ledende posisjonen for bioøkonomi på nasjonalt nivå. Skog- og trenæringen er pekt på som en viktig bidragsyter for å nå målene i strategien. NWC vil bidra aktivt i dette framover.

Vi mener at vi har et godt utgangspunkt for vår satsing gjennom NWC. Vi har råstoffet, vi har en veletablert verdikjede med bedrifter som utgjør det nasjonale tyngdepunktet for tremekanisk industri, og vi har fagmiljøer som er i verdensklasse når det gjelder store konstruksjoner i tre.

Vi har det grønne skiftet som bakteppe. Vårt mål er å levere løsninger som framtidssamfunnet trenger for å kunne bygge på bærekraftige måter framover. Vi tror på det grønne karbonet!