Et omfattende og nitid arbeid med å planlegge ny, permanent bru er i gang. I en mulighetsstudie for Tretten bru presenteres fire hovedkonsepter for plassering av den nye brua på Tretten. Når den midlertidig brua etter hvert åpnes for trafikk, har Innlandet fylkeskommune og Øyer kommune et hav av tid til å planlegge den brua som skal binde sammen øst og vest de neste 100 åra.

For det bør ikke etterlates noen tvil om at det etter hvert vil komme ei ny bru. Ett av fire alternativer i mulighetsstudien innebærer å bruke penger på vestsidevegen i stedet for å bygge bru. Dette alternativet bør både fylkeskommunen og kommunen legge dødt. Det er en dårlig løsning for Tretten, det er en dårlig løsning for kommunen, og det er en dårlig løsning for andre som bruker denne tverrforbindelsen. Som for eksempel trafikk mellom Gausdal og områder nord for Tretten.

En ny bruforbindelse over Lågen møter flere utfordringer. Nesten all ny infrastruktur nært vassdrag kommer i konflikt med viktige naturverdier, og i dette tilfellet også med vernet natur. Med midlertidig bru på plass, er det god tid til finne skånsomme løsninger som ivaretar både naturmiljøet og trafikale behov. Det utvikles stadig byggemåter som reduserer miljøbelastningen, og i dette områder er det i løpet av to omganger med bygging gjort mange erfaringer som gjør det mulig å ta viktige hensyn også når ei permanent bru skal bygges.

I mulighetsstudien er det lagt inn to alternativer som begge ligger utenfor verneområdet. Vi antar at ingen av disse innfrir de forventninger lokalsamfunnet har til ei ny bru, og at myndighetene etter hvert vil velge mellom to alternativer. Det vil stå mellom ny bru omtrent der den midlertidig nå legges, eller bru over fra området ved Tines anlegg til rundkjøringene i tilknytning til E6 sør for sentrum.