Det planlegges ny veg gjennom Lågendeltaet. I høringsrundene har Lillehammer sportsfiskerforening spilt inn oppgradert tofeltsveg i eksiterende trasé forbi byen av hensyn til naturkvaliteter, fiske og friluftsliv.

En ny trasé i vest i form av en 4-felts bru med 110 km/t ved Håvemoen vil representere et stort inngrep i et "urørt" område som utgjør viktige leveområder for flere fiskearter. Det er viktig å merke seg at flere bestander av fisk og insekter i Lågen allerede er sterkt redusert. Et inngrep i dette området vil by på miljømessige utfordringer, ikke bare for ettertiden, men også under anleggsfasen.

Området utgjør også et viktig rekreasjons- og fiskeområde. Fritidsfiske er en stor rekreasjonsform i Norge. Ca. 50 prosent av nordmenn fisker i løpet av året. I tillegg kommer utenlandske turistfiskere, garnfiske osv. Felles for de fleste er at de søker rekreasjon, naturopplevelser, fred og ro.

Lillehammer har opp igjennom tiden hatt mange gode fiskeområder, men mange av dem er i dag sterkt redusert eller ødelagt på grunn av menneskelig påvirkning. For å oppleve restene av disse fiskeressursene, må man i dag i større grad enn tidligere "spesialisere" seg i retning av sportsfiske, med den tilegnelse av utstyr og kompetanse dette medfører, eller reise vekk til mer "bortgjemte" steder som er mindre påvirket. Dette gjør fritidsfiske mer ressurskrevende i form av økonomi, reiser, tid og kapasitet, og vil utelate mange som ellers ville hatt glede av denne aktiviteten i nærmiljøet sitt.

Lågendeltaet er en kjent og god fiskeressurs i Lillehammer. Spesielt på strekningen mellom Korgen og Svartevja på begge sider av Lågen er det gode og lett tilgjengelige fiskeplasser. Dette området utgjør et unikt lavterskeltilbud i byen for barn, ungdom og den allmene fritidsfisker. Dette er et område hvor sjansen for å få fisk er stor, og er lett tilgjengelig enten med bil, sykkel eller til fots. Her er det mange som prøver fiskelykken i løpet av året, spesielt om våren når gjedda søker seg oppover til gyteplassene i Lågendeltaet, eller om sensommeren og høsten når harrfisket begynner. Området representeter en "urørt", stille og fredelig lunge som betyr mye for mange mennesker. Ny 4-felts motorveg vil forringe, og for mange ødelegge, rekreasjonsverdien i dette området. Mange vil derfor velge bort dette området som tur- og fiskeplass. De med størt kapasitet i hverdagen finner nok andre områder lenger vekk, mens andre grupper legger kanskje vekk fiskestanga. Det vil i såfall være synd.

Disse perspektivene kan synes mindre viktige sett opp imot "vesentlige samfunnsinteresser". Men, enten man er for eller imot veg, vil nok mange kjenne betydningen av det. Det er bred faglig enighet om at tilgang til "urørte" naturområder gir betydelige gevinster for befolkningens fysiske og psykiske helse. Når slike områder ligger i nærheten av der det bor mange mennesker, og er lett tilgjengelige for allmennheten, blir gevinsten enda større. Dette er lite belyst i konsekvensanalysene når man skal vurdere "vesentlige samfunnsinteresser". Dersom den nære tilgangen blir borte, blir friluftsliv fort et gode for de mest ressurssterke blant oss, som har kapasitet og penger til å reise vekk.

I planene til Lillehammer kommune vektlegges det å tilrettelegge for fritidsfiske i Lågendeltaet. Det siste "uberørte" fiskeområdet i deltaet ligger imidlertid der brua nå er planlagt. Med ny bru, vil områdets stillhet, fred og ro, og de kvaliteten det ligger i dette, være tapt for alltid.

Jan Ove Vasaasen, formann, Lillehammer sportsfiskerforening, Lillehammer