Gå til sidens hovedinnhold

Ny NTP - hundrevis av milliarder til å ødelegge livsgrunnlaget vårt

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Den 19. mars la regjeringen frem sitt forslag til ny nasjonal transportplan (NTP). Regjeringen ønsker å bruke enorme summer på å ødelegge verdifull natur, matjord, øke transport på vei og utkonkurrere jernbanen. Det gjøres et systematisk arbeid for å etablere motorveier som hovedstammen i transportnettet i Norge. Med denne enorme motorveisatsningen, er det grunn til å tvile på om jernbanen vil overleve i det hele tatt på mange strekninger. Ikke minst i Innlandet er dette et aktuelt tema. Regjeringen vil ikke bygge dobbeltspor til Lillehammer eller ruste opp Gjøvikbanen slik at den bl.a. kunne blitt et effektivt, miljøvennlig alternativ til trailere for industrien på Raufoss. Nye veier AS får prosjektere firefelts E6 Moelv til Øyer, uten å ta hensyn til evt. fremtidig opprusting av Dovrebanen.

De to ferske rapportene fra FN`s klima- og naturpanel viser en alarmerende utvikling i forhold til livsgrunnlaget vårt, naturen og et levelig klima. Norge har et selvstendig ansvar og har forpliktet seg gjennom internasjonale avtaler, til å ta vare på naturarven vår. Arealendringer er i de fleste tilfeller årsaken til at stadig flere arter havner på rødlista. 21 % av 20.915 vurderte arter er på rødlista. (Kilde: Artsdatabanken).

For tiden pågår arbeidet med reguleringsplan for ny firefelts E6 gjennom Lillehammer kommune inkl. gjennom Lågendeltaet naturreservat. Samferdselsminister Knut Arild Hareide kan når som helst stanse dette prosjektet. I NTP som ble fremlagt fredag står det: «Regjeringen vil: - ikke planlegge samferdselsprosjekter gjennom verneområder og så langt mulig unngå kryssing av og inngrep i vernede vassdrag. Områder med nasjonale naturverdier bør ikke ødelegges slik at naturverdiene reduseres.» Hvis regjeringen mener noe i det hele tatt med denne teksten, må E6 utbygging gjennom Lågendeltaet naturreservat stoppes.

Å bygge motorveier legger føringer for samfunnsutviklingen langt fremover i tid. Dette beskrives i en rapport fra TØI fra 2017, «Kunnskapsgrunnlaget: Areal og transportutvikling for klimavennlige og attraktive byer». Ingen reiser starter eller stanser på en motorvei. Effekten av økt veikapasitet er mer transport på vei, mer byspredning og pendling. Arealutvikling og transportsystemer påvirker hvordan folk kan, og velger, å reise. Det samme for godstransport. Det er en entydig sammenheng: Å øke den relative konkurransekraften til transport på vei, fører til at jernbane, annet kollektivt, sykkel og gange taper. Det samme motsatt. Det er ikke mulig å bygge seg ut av køproblemer med å bygge mer motorvei, det øker bare behovet for enda mer motorvei i fremtiden.

Tog er den mest miljøvennlig, arealgjerrige, energieffektive transportformen vi har. Det er også liten ulykkesrisiko med tog. Jernbanen i Norge er generelt gammel og lite effektiv. Å bygge ut høyhastighetstog og forbedre den jernbanen vi har, vil redusere transport på vei i stor grad.

Vi i Naturvernforbundet ønsker å sikre og vedlikeholde det veinettet vi har, samt øke satsningen på jernbane og annet kollektivt kraftig. Derved kan det legges til rette for bærekraftig og ansvarlig samferdselsutvikling. Da vil vi også få mye penger til overs som vi kan bruke til samfunnsnyttige formål. Vi vil også få grønne, attraktive byer og tettsteder, i stedet for asfaltgråe, bilpregede byer. Nå må politikerne på Stortinget ta grep. NTP slik den foreligger må skrotes.

Heidi Kristoffersen, leder Naturvernforbundet i Oppland