Nye Veier skal bygge ny E6 mellom Moelv og Roterud som strekker seg gjennom Ringsaker og Gjøvik kommune.

– De nye anbefalingene fra Nye Veier innebærer nye krysningspunkt for Mjøsbrua og mulighet for fartsgrense 100 km/t, skriver Nye veier i en pressemelding.

Videre skriver de at det er utført omfattende registreringer av natur og grunnundersøkelser i Mjøsa.

I løpet av høsten vil planprogrammet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Planprogrammet skal deretter fastsettes i Gjøvik og Ringsaker kommuner på nyåret.

– Vi har jobbet grundig med prosjektet. Planprogrammet fra Nye Veier innebærer at vi ønsker å utrede to mulige alternativer for ny firefelts bru over Mjøsa. I arbeidet har vi vært særlig opptatt av å kartlegge grunnforholdene i Mjøsa, sier Jarle Kristian Tangen, prosjektutviklingssjef i Nye Veier og fortsetter:

– Det er en svært viktig faktor med tanke på plassering av ny Mjøsbru med minst mulig risiko for kostnader og HMS ved bygging av brua. Flere ulemper gjenstår, men med gode nok avbøtende tiltak kan dette bli bra.

Planprogrammet beskriver hva som skal utredes videre og hvordan det legges til rette for medvirkning slik at myndigheter, berørte grunneiere, næringsliv, innbyggere og andre kan uttale seg til planprogrammet. Nye Veier etablerer en digital løsning i høringsperioden får å gjøre det enklere å komme med innspill.

– Vi foreslår også å planlegge ny E6 Moelv-Roterud for fartsgrense 100 km/t, ikke som tidligere for 110 km/t. Å redusere geometrikravene til nye E6 medfører at dagens E6 kan utgjøre halvparten av ny motorvei, og dette bidrar til å redusere C02-utslippet og øker bærekraften i prosjektet. Med å gjenbruke mer av dagens veg får vi også til å redusere nedbygging av matjord og minske inngrepene i næringsarealer. Nå skal planprogrammet behandles i kommunene før det legges ut på høring, sier Tangen.