Nye Veier er i gang med å planlegge ny E6 bl. a. gjennom Ringebu. Planprogram er nå ute på offentlig høring. Som det har gått fram av GD de siste månedene, skjer ikke dette helt friksjonsfritt. Noe av årsaken ligger i at det er nettopp Nye Veier som av Staten har fått ansvar for utvikling av E6 til motorvei på strekningen Øyer-Otta.

Statens Vegvesen (SVV) er - og særlig var - en mektig etat som la brede samfunnshensyn til grunn for sine veiprosjekter. Veibygging ble for kostbart, fant rikspolitikerne ut. SVV var dessuten tunge når prosjektene skulle prioriteres. I sin visdom fant rikspolitikerne ut at de skulle opprette en ny og konkurrerende organisasjon - kalt Nye Veier - som fikk i oppdrag å forestå planlegging og prosjektering av rimeligere veier. "Mest mulig vei for pengene" var slagordet. I tv-reportasjer fra Sørlandet har vi sett hvordan terrenget og landskapet blir ødelagt når kostnader blir det dominerende kriteriet ved valg av løsning.

De vise menn, rikspolitikerne, fant også ut prioritering er vanskelig. For å slippe det, tildelte de Nye Veier en såkalt portefølje av veistrekninger som de fikk ansvar for å planlegge og realisere. De kommunene og lokalsamfunnene som ikke godtar planer etter Nye Veiers kriterier - "mest mulig vei for pengene" - opplever at deres prosjekter skyves nedover i Nye Veiers portefølje. Nye Veier har da også vært svært tydelig overfor Ringebu kommune på at de har nok av andre prosjekter i sin portefølje som vil rykke opp forbi E6 i Gudbrandsdalen. Det er denne trusselen som GD på lederplass 18.2. betegner "Nye Veier tukter kommunene".

For Ringebu kommune, SVV og Nye Veier har E6 gjennom/forbi Vålebru vært en vanskelig "nøtt å knekke". I sitt forslag til planprogram for E6 ville Nye Veier utrede bare én korridor forbi Vålebru: tunnelalternativet. Dette er i strid med plan- og bygningsloven (pbl) § 4-1 og med lovkommentaren som ligger på regjeringen.no. Ringebu kommunestyre vedtok derfor enstemmig at alternativer med E6 i dagen etter korridorene A2B3 og B3 skal utredes i tillegg til tunnel. Dagløsningene er relativt godt utredet av SVV tidligere, men de er ikke blitt grundig vurdert opp mot tunnel. Ved å ta de nevnte dagalternativene inn i planprogrammet vil vi dessuten få en definitiv og oppdatert avklaring på hvordan statlige og regionale fagmyndigheter ser på de ulike alternativene, f. eks. om tidligere innsigelser opprettholdes og eventuelle nye innsigelser fremmes.

Ringebu kommune ønsket å gå inn i planprosssen med flere alternativer. Ut av prosessen vil vi forhåpentligvis kunne samle oss om én korridor som framstår som det beste valget blant flere alternativer.

Berulf Vaagan, Ringebu formannskapsmedlem (Tverrpolitisk liste)