Øyer, Ringebu og Sel
kommuner er under press. Kommunene har bare tre måneder på seg til å bestemme hvilke løsninger for ny E6 de går for. Nye Veier AS gir klar beskjed om at herfra og til mål skal ressursene konsentreres om ett alternativ. Fra alle kanter pushes det nå på for at kommunene skal følge Nye Veiers anbefalinger, for at dølavegen ikke skal havne nederst på selskapets prioriteringslister.

Det statlige selskapet Nye Veier sitt oppdrag er uforandret etter regjeringsskiftet. Regjeringen vil prioritere opprusting av de gjennomgående stamvegene nord – sør og øst – vest høyt. Det betyr ikke at det er penger til overs i kampen mellom alle de regioner som kjemper for sine prosjekt.

Regjeringen skal utrede hvordan utbygging, drift og vedlikehold av veier skal organiseres. Det må nødvendig vis bety at også Nye Veier AS skal under lupen, men det tar tid.

Samme regjering har dessuten erklært at utbygging av infrastruktur må gjennomføres på en måte som gir mest mulig igjen for pengene. Det betyr ikke at det ikke skal tas lokale hensyn, men det betyr definitivt at det blir krevende å argumentere for andre løsninger enn de som Nye Veier peker på som de beste. Det gjelder økonomi og kostnader, og det gjelder alle mulige andre hensyn som vi vet at regionale og statlige myndigheter er opptatt av.

Vi frykter at E6 gjennom Gudbrandsdalen skyves langt inn i framtida

Utålmodigheten er stor hos alle som har ventet på at staten skal innfri sine forpliktelser overfor både brukerne av E6 og alle som lever langs traseen og lar storsamfunnet bruke dalbunnen til dette viktige formålet. Vi frykter at E6 gjennom Gudbrandsdalen skyves langt inn i framtida dersom kommunene ikke aksepterer Nye Veiers premisser for den videre prosessen. For noen oppleves dette som et nederlag. I noen sammenhenger må man akseptere et nederlag for at andre skal få komme videre. E6-utbyggingen er en slik sak.

E6 i Gudbrandsdalen: – Vi vil utrede bare ett alternativ. Nå må kommunene bestemme seg

Vi ble lurt. Kanskje bør E6 skiltes med «gjennomkjøring forbudt»

Dette er ny E6

Nye Veier har gjennomført forprosjekt og vurdert ulike løsninger for E6 i Gudbrandsdalen.

Dette er de viktigste anbefalingene:

- Nytt løp i Øyer-tunnelen med utvidelse til fire felt på den nærmeste strekningen sør og nord for tunnelen.

- E6 skal i hovedsak følge dagens E6 nordover fra Tretten med ny lokalveg, bruk av eksisterende lokalveg eller bruk av gammel E6 som lokalveg fram til Frya.

- Det er vurdert tunnel med to løp på en strekning på 6,5 km fra Bådstø til Krekke. Men kostnaden er 1,6 milliarder kroner høyere enn dagløsning og er derfor ikke anbefalt.

- Nord for Fåvang legges E6 i en 1,5 kilometer lang tunnel gjennom Kleivberga fram til Elstad.

- E6 legges i en omlag 1,8 kilometer langt tunnel på østsiden av Ringebu sentrum.

Dette er en foreløpig tidsplan for E6-planleggingen:

- Planprogrammet er ute på høring i Sel, Øyer og Ringebu med siste frist for innspill 17. desember i Sel og 13. januar i Øyer og Ringebu.

- Nye Veier bearbeider deretter høringsuttalelsene og sender sitt endelige forslag og anbefalinger for planprogram til kommunene som skal gjøre sine vedtak i første kvartal 2022.

- Deretter starter arbeidet med reguleringsplanene som skal være ferdig våren 2023.

- Kommunene vedtar planforslaget før sommeren 2023.

- Finansiering og spørsmålet om bompenger må avklares i fem kommuner.

- Prosjektet prioriteres av Nye Veier

- Endelig behandling i Stortinget.