Bøndene: - Rovdyr tok 100 sauer hver dag

Husdyreierne i Gudbrandsdalen mistet over 10.000 sauer og lam på utmarksbeite i sommer. Det er stor økning i tapene som skyldes jerv, bjørn, ulv og ørn. Foto: Vidar Heitkøtter

Husdyreierne i Gudbrandsdalen mistet over 10.000 sauer og lam på utmarksbeite i sommer. Det er stor økning i tapene som skyldes jerv, bjørn, ulv og ørn. Foto: Vidar Heitkøtter Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Husdyreierne som søker erstatning etter den blodige rovdyrsommeren i Oppland, oppgir et samlet tap på 10.103 sauer og lam.

DEL

Med en gjennomsnittlig beitesesong på 100 dager, betyr det at 100 sau og lam er tatt av rovdyr per dag.

Jerven er årsaken til at tapstallene blir så overraskende høye i Gudbrandsdalen. Etter saueeiernes egne opplysninger, tok jerven over 1.000 flere sauer og lam enn året før.I fjor søkte husdyreierne om erstatning for 7.414 sauer. Årets tall er en økning på 36 prosent. Ifjor ble 4.345 dyr ble erstattet.

Utbetaling innen 10. desember

En oversikt som Fylkesmannens miljøvernavdeling har utarbeidet viser at det er mellom 9.000 og 10.000 sauer som er omsøkt drept av rovdyr i sommer.

– På grunn av at det ut fra erfaring er noe feilføring i noen av søknadene, har vi foreløpig ikke et eksakt tall for det totale erstatningskravet. Vi har som et mål at alle søknadene skal være behandlet innen 10. desember, opplyser Harald Klæbo hos Fylkesmannen i Oppland. Han innrømmer at det er noen overraskelser i de store erstatningskravene, spesielt at det omsøkte tapet til jerv er så høyt.

Mangelfull dokumentasjon

– Etter opplysningene fra Statens naturoppsyn (SNO), var vi forberedt på skadeomfanget som skyldes ulv og bjørn. Vi hadde ikke ventet så store tapstall på grunn av jerv. Spesielt i Dovre og Lesja har det tydeligvis vært store skader.

– I Dovre er tapene som skyldes jerv godt dokumentert. I Lesja er det ikke påvist funn av samme omfang. Dermed er skadene heller ikke like godt dokumentert, fastslår Harald Klæbo.I erstatningssøknadene fra husdyreierne i Dovre er det oppgitt at 1.033 søyer og lam er tatt av jerv, ulv og kongeørn. I nabobygda Lesja mener saueeierne at 949 dyr ble tatt av jerv og ørn. Men det ble funnet bare 12 kadaver der fredet rovvilt var skadegjører. Dokumen- tasjonsgraden er på bare en prosent.

En mistet 150 dyr

Også i Fronsbygdene er det store tapstall på grunn av jerv. I tillegg kommer skadene som skyldes bjørn. De store rovdyrene og ørn tok 594 beitedyr i Sør-Fron. Tilsvarende tapstall for Ringebu er oppgitt til 704. Øyer 455, Gausdal 491. I Nord-Fron oppgir husdyreierne at 185 søyer og lam ble tatt av ulv. I Sel skal jerven ha tatt 300 sauer. I Vågå 268. Lom er hardt rammet av kongeørn. Husdyreierne søker erstatning for 86 dyr tatt av ørn, og 142 tatt av jerv. I Skjåk tok jerven 150 sauer, ifølge husdyreierne. En saueeier i Midt-Gudbrandsdal har det største tapet, 150 dyr.

Artikkeltags