Veidekke får utslippstillatelse ved Skarsnotunnelen

Fylkesmannen i hedmark har gitt midlertidig tillatelser i forhold til forurensingsloven i forbindelse med bygging av nytt løp i Skarpsnotunnelen ved Moelv.

Fylkesmannen i hedmark har gitt midlertidig tillatelser i forhold til forurensingsloven i forbindelse med bygging av nytt løp i Skarpsnotunnelen ved Moelv. Foto:

DEL

Veidekke Entreprenør har fått midlertidig tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med driving av Skarpsnotunnelen under utbyggingen av E6 mellom Arnkvern og Moelv.

Nye Veier AS har gitt Veidekke Entreprenør AS totalentreprisen med utvidelse og oppgradering av E6 mellom Arnkvern og Moelv i Ringsaker kommune. Dette inkluderer rehabilitering av eksisterende tunnelløp (Skarpsnotunnelen), samt driving av nytt tunnelløp for vei.

Tillaltelsen fra Fylkesmannen i Hedmark gis midlertidig i forhold til foruensingsloven, og varer fram til arbeidet med tunnelen er sluttført i 2019.

Det er to søknader om utslippstillatelse som er innfridd; en ved utslipp av anleggsvann til Evjua som resipient og en hvor resipient er Steinsbekken i Ringsaker kommune.

I forbindelse med tunneldriving gjennom Skarsnoberget vil det være behov for å slippe ut renset anleggsvann under anleggsarbeidene og det søkes derfor om utslippstillatelse. Tunnelens lengde, inkludert påhugg, er ca. 300 meter.

Eksisterende tunnel ble bygget i 1985 og består av ett løp. Dagens tunnelløp går gjennom leirskifer, svartskifer og massiv kalkstein. Arbeidene inkluderer blant annet sprengning, bergsikring, etablering av ny vann- og frostsikring inkludert ny underbygning, samt nytt drens- og overvannssystem, utskifting av tekniske installasjoner og montering av betongelementer.

Planlagt oppstart for tunnelarbeidene er ca. august 2018, og begge tunnelløpene forventes ferdigstilt ila juni 2019.

Bore- og lekkasjevann fra driving av tunneler vil kunne inneholde betydelige mengder steinstøv/slam. Det vil også være rester etter sprengstoff og avløpet kan inneholde rester av olje fra eventuelle lekkasjer/uhell. Steinstøv etter fjellsprengning kan i høye konsentrasjoner være skadelig for fisk. Større utslipp over tid kan også føre til nedslamming. Det er derfor satt vilkår i utslippstillatelsen til rensetiltak.

Artikkeltags