LILLEHAMMER: Økningen er størst i gruppen barn der begge foreldre har fremmedspråklig bakgrunn. Det kommer også flere meldinger om såkalt risikogravide, det vil si tilfeller der det er bekymring for barnet allerede før det er født.Totalt mottok barnevernet i Lillehammer 148 nye meldinger i 2006. Det er 45 prosent flere enn året før, ifølge tall fra Fylkesmannen, som mottar rapport fra barnevernet i alle kommuner.

Færre henleggelser

Mens antallet bekymringsmeldinger går ned i mange kommuner i Gudbrandsdalen, registrerer altså barnevernet i Lillehammer en solid økning. Samtidig er det færre saker som blir henlagt. I løpet av 2006 satte barnevernet i Lillehammer i gang over 100 såkalte undersøkelser. Av 87 gjennomførte undersøkelser endte 32 med henleggelse. Det ble fattet 52 vedtak om tiltak, noe som er en økning på nesten 70 prosent sammenliknet med året før.Ved utgangen av året mottok 64 barn i Lillehammer en eller annen form for frivillig hjelpetiltak i regi av barnevernet. 21 barn sto på venteliste. I 2006 sett under ett mottok 72 barn til enhver tid mottatt frivillige hjelpetiltak, som spenner fra leksehjelp og støttekontakt til midlertidig plassering i fosterhjem. Det er en liten nedgang sammenliknet med året før.I overkant av 20 barn var under omsorg av barnevernet i 2006. Flesteparten av disse barna bor i fosterhjem. Dette tallet holder seg stabilt.

En av fire henlagt

Mens færre foreldre søker hjelp på eget initiativ, står politiet for en stadig større andel av bekymringsmeldingene til barnevernet i Lillehammer. To av ti meldinger kommer fra politiet. Det er dobbelt så mange som året før. Flyktninghelsetjenesten er også en viktig medspiller når det gjelder å varsle barnevernet om bekymringsfulle situasjoner. Øvrig helsepersonell og barneskoleansatte kommer er den tredje og fjerde viktigste gruppen meldere.Økningen i antallet bekymringsmeldinger er en utfordring for barnevernet i Lillehammer. Mens rundt 85 prosent av meldingene ble gjennomgått innen en uke i 2005, var andelen nede i 70 prosent i fjor. Men situasjonen bedret seg siste halvår, da ble alle 69 meldinger gjennomgått innen fristen. En av fire meldinger ble henlagt uten at det ble funnet grunnlag for å gjennomføre nærmere undersøkelser.

LILLEHAMMER: Det er flere trekk ved utviklingen som bekymrer barnevernsleder Tove Korsnes i Lillehammer. Hun er uroet over at færre foreldre frivillig henvender seg til barnevernet for å få hjelp. Dette er ei gruppe voksne som selv har kommet fram til at de kan trenge assistanse. De er motiverte for å ta imot hjelp, noe som gjør at vanskelige og konfliktfylte situasjoner lettere unngås.Den store pågangen skaper også stort press på de ansatte. Det blir vanskeligere å holde undersøkelsesfristene. Kapasitetsproblemer kan også føre til at barn ikke får den hjelpen de har behov for. Så langt er det ingen ting som tyder på at tendensen snur i 2007.- Er det positivt at flere tipser barnevernet?- Det er bra hvis dette betyr at isfjellet avdekkes, og at flere barn kanaliseres til oss. Men det er betenkelig dersom økningen betyr at det er blitt tøffere å være barn i Lillehammer. Vi ser at det ikke er det som møter barna i det daglige som melder fra. Og avdekkes isfjellet da? spør Korsnes.Nesten fire av ti undersøkte saker endte med henleggelse i fjor. I noen tilfeller skyldes dette at foreldrene nekter å ta imot frivillige hjelpetiltak. Samtidig blir ikke situasjonen vurdert som så alvorlig at det er aktuelt å frata foreldrene omsorgsretten.- En del av foreldrene kommer tilbake til oss når de har fått tenkt seg om. Men det er også de som vi møter igjen senere med enda større problemer.

LILLEHAMMER: Ifølge Svein Helgesen ved Fylkesmannen er det svært få som klager på vedtak om frivillige hjelpetiltak. - I snitt behandler vi kanskje fem-seks klager i året, fra hele fylket. Det kan bety at barnevernet gjør en bra jobb i disse sakene, sier han.

Oversikten viser antall nye bekymringsmeldinger til barnevernet i 2006. Endring fra 2005 i parentes. Vær oppmerksom på at mange kommuner har så få saker at selv små endringer gjør store utslag på statistikken. Lillehammer148 (+ 45%)Gausdal32 (0%)Øyer18 (0%)Ringebu18 (- 21%)Sør-Fron15 (- 16%)Nord-Fron23 (- 8%)Sel38 (0%)Vågå35 (+ 16%)Lom 12 (- 83%)Skjåk6 (- 45%)Dovre20 (- 33%)Lesja11 (+ 9%)Kilde: Fylkesmannen i OpplandI Lillehammer ble 39 av meldingene henlagt. Dovre henla 6, Sel henla 11, Vågå henla 8, Lesja henla 2 og Gausdal henla 4 meldinger. De øvrige kommunene la ikke bort noen meldinger.