Gå til sidens hovedinnhold

Gamle tar helsa som den kommer

Artikkelen er over 10 år gammel

Gamle personer ser på fysiske helseproblemer som mer eller mindre uunngåelig.

De gamle ser også på fysiske helseproblemer som noe naturlig, og tilpasser derfor forventninger og målsettinger ut fra sin kapasitet.

Oppgir god helse til tross for sykdom

Det viser en ny studie.

Hensikten med studien var å avdekke helse- og mestringsressurser som bidrar til at eldre mestrer dagliglivets utfordringer.

Med mestringsressurser menes personlige ressurser og sosial støtte.

Sykepleier Elin Thygesen som står bak studien, sier mestringsressurser ser ut til å bidra til at hjelpetrengende gamle opplever mindre psykisk stress ved at de ignorerer, refortolker eller kompenserer for følgene av helsesvikt.

Slike mestringsressurser beskytter ikke mot sykehjemsinnleggelse, men kan heller ses som en ressurs i forhold til å realisere enten muligheten til å bo hjemme lenge, men også til å få sykehjemsplass når det trengs, sier Thygesen.

Thygesens studie bygger på en undersøkelse blant 242 hjemmeboende eldre over 75 år som mottok hjemmesykepleie.

Resultatene viser at mange eldre hjelpetrengende oppgir å ha god helse til tross for kronisk sykdom og funksjonssvikt og at kvinner og menn vektlegger delvis ulike forhold når de vurderer helsen som god eller dårlig.

I tillegg til kjente faktorer som kognitiv svikt og svikt i daglig funksjon (ADL), påvirker subjektive vurderinger, som egenvurdert helse og opplevelse av sosial støtte, risikoen for innleggelse på sykehjem.

Få med psykiske plager

Blant de eldre var det få som hadde psykiske plager. Videre viser studien at mestringsressurser er sterkt relatert til psykisk helse og til opplevelsen av subjektive helseplager. Thygensen fant derimot ingen sammenheng mellom kroniske sykdommer eller funksjonssvekkelse og psykisk helse, ifølge Dagens Medisin.