OSLO: WWF har gått til sak mot staten som de mener bryter både norsk lov og internasjonale konvensjoner. De mener at vinterens lisensfelling av ulv var så høy at den truer en allerede kritisk truet rase, og at ulven kan bli utryddet i Norge om dette fortsetter.

I sitt innledningsforedrag i retten gikk prosessfullmektig for WWF, Ea Herstad, også ut mot lisensfellingen som lokale jegere utfører. Dette skriver NRK.

– Mer felling av ulv skaper aksept for, og gir mer ulovlig jakt, sa Herstad.

Hun mener at ulven dermed utsettes for et dobbelt press. Mer nedskyting skaper mindre respekt for forvaltningen.

La ut bilde på Facebook

Herstad reagerer også på at lederen i fellingslaget i Hedmark, Arne Sveen, la ut et bilde av seg selv på Facebook der det sto nullvisjon.

– Det er en uheldig kobling at en jaktleder fronter at han ønsker ulven utryddet, mente Herstad.

Arne Sveen avviser kritikken fullstendig:

– Vi lever i et demokrati

– Vi lever nå i et demokrati med full åpenhet og talefrihet for alle meninger. Min personlige mening er at jeg klarer meg veldig godt uten ulv i Norge. Men samtidig respekterer jeg lovene Stortinget fastsetter. Stortinget har sagt vi skal ha ulv i Norge. Jeg er uenig i antallet, men er veldig godt skikket til å være med å forvalte den ulvestammen Stortinget har fastsatt, sier Sveen til NRK.

Sveen mener det er helt feil at lisensjakta fører til mer ulovlig jakt.

– Gjennom lisensjakta får folk respekt for demokratiet. De ser at forvaltningen fungerer, og at uttaket av ulv skjer slik lovgiverne har bestemt, sier Sveen.

Ulvetilhengere demonstrerte utenfor Oslo tinghus

WWF vil ta vinterens ulvejakt til retten og få den erklært ulovlig 

Fakta om WWFs ulvesøksmål mot staten

* Naturvernorganisasjonen WWF Norge søksmål om ulveforvaltningen kommer opp for Oslo tingrett tirsdag. Det er satt av fire dager til saken.

* WWF mener antall ulv som tillates felt er for stort, at fellingstillatelsene mangler god begrunnelse og at jakta truer bestandens overlevelse. Jakta strider med Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen, ifølge organisasjonen.

* Staten mener jakta er i tråd med naturmangfoldloven og ikke truer bestandens overlevelse.

* WWF representeres ved advokat Carl Philip F. Fleischer. For staten stiller assisterende regjeringsadvokat Elisabeth Stenwi

Fakta om ulv i Norge

* Det ble registrert om lag 105–112 ulver i Norge vinteren 2016–17. Av disse er cirka halvparten helnorske, mens resten holder til i grenseområdene til Sverige. De aller fleste holder til innenfor ulvesonen, som dekker hele Oslo og Østfold og deler av Hedmark og Akershus. I sonen skal terskelen for å felle ulv være høy.

* Staten gir lisens til felling av et visst antall ulv i Norge for å regulere bestanden. Målet er å forhindre framtidige skader på beitedyr og tamrein. I tillegg gis det tillatelse til å felle enkeltulver som har angrepet dyr. Disse teller med i kvoten for lisensjakt. Det samme gjør ulv som dør i for eksempel påkjørsler eller ulovlig jakt.

* De regionale rovviltnemndene setter kvoter for lisensfelling. I fjor ga nemndene tillatelse til å felle inntil 50 ulv. Etter klage til Klima- og miljødepartementet ble den totale kvoten redusert til 42 ulv. Av disse ble til sammen 28 ulv skutt.

* Blant ulvene som ble felt var 19 dyr i flokkene i Osdalen og Julussa, som holdt til på grensa til ulvesonen. Tre av dyrene ble skutt innenfor sonen.

Kilder: Miljødirektoratet, NTB