Onsdag formiddag kom Jernbaneverket med sin innstilling. De går for det som kalles «Korridor Vest». (Se illustrasjon lenger ned i artikkelen)

I en totalvurdering som går på infrastruktur, investeringskostnader og framdrift mener de alternativ vest er best.

Omdiskutert

Det har vært stort spenning i Hedmark knyttet til fremtidig valg av jernbanetrasé gjennom Stange, Hamar og Ringsaker. Ikke minst har meningene vært mange i byen Hamar. Skal jernbanen fortsatt ligge mellom byen og Mjøsa? Risikeres mange hus som må rives? Hva med landbruket? Og friluftsinteresser i Åkersvika?

I forkant av avgjørelsen har mange trodd at Jernbaneverket ville falle ned på det vestlige alternativet som er i realiteten er to alternativ: En trase der deler av linjen går i kulvert til en samlet kostnad på 11,6 milliarder kroner, eller et alternativ med bru i sentrum der kostnaden totalt er beregnet til 12,7 milliarder kroner.

Nå blir det slik at Jernbaneverket ønsker ett av disse vestlige alternativene, og begge blir nå lagt ut på høring.

- Viktig avgjørelse for Lillehammer

- Valget er også viktig for Lillehammer sin del, sier Lillehammer-ordfører Espen Granberg Johnsen, som ikke har tatt konkret stilling til hva han synes er best av alternativene. Han er mer opptatt av hva alternativene innebærer av kostnader og framdriftsplaner.

- Det er viktig at det endelige valget har en kostnad som gjør det mulig å fullføre helt opp til Lillehammer uten forsinkelser, sier Granberg Johnsen.

- Ikke minst er det av betydning at det ikke blir forsinkelser lokalt, men at kommunestyrene greier å ta en beslutning rimelig raskt med tanke på om de støtter trasévalget. Skjer ikke det, kan det dra ut i tid, og det kan til slutt ende med en statlig overstyring i forhold til det endelige trasévalget, sier Granberg Johnsen.

Jernbaneverkets innstilling blir en viktig rettesnor for storting og regjering i de videre avgjørelsene for utbygging av dobbeltsporet.

Stortinget har bestemt at det skal bygges dobbeltspor fram til Hamar og Lillehammer innen 2030 – og slik ligger det inne i Nasjonal Transportplan.

Likevel er det usikkerhet knyttet til framdriften og om det faktisk vil skje slik det er skissert. Neste revidering av planen er til sommeren 2017.

Kommunestyrene i de berørte kommunene skal nå formelt ta stilling til forslaget, og det er ventet at det skjer til høsten.