Gå til sidens hovedinnhold

Krever millioner av regjeringen

Artikkelen er over 8 år gammel

Godstrafikk på tog taper ca. 300 millioner kroner årlig grunnet dårlig drift og vedlikehold, kalkulerer NHO. Nå krever de og aktørene i bransjen at regjeringen betaler for sine forsømmelser.

– Nå har vi brukt fem år og enorme ressurser på luftslott som høyhastighetstog, mens graset gror – kua dør – og jernbanenettet forsømmes, sier næringsdirektør i Logistikk- og Transportindustriens Landsforening, Erling Sæther, i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Disse krasse ordene er noe Sæther vil omgjøre i handling.

Innen 14 dager skal NHO i samarbeid med de store aktørene for gods i Norge; Schenker, Tollpost, Bring, levere en rapport til samferdselsministeren hvor de krever en kompensasjonsordning for tapt fortjeneste grunnet drift og vedlikehold av jernbanenettet.

Påfører kundene store tap

– Vi sier at det er nødvendig med et krafttak. Ett av tiltakene går ut på at jernbaneverket må ta ansvaret for den dårlige kvaliteten de påfører godskundene – en erstatningsordning. forklarer Sæther.

NHO spilte inn et liknende forslag for forrige samferdselsminister, Magnhild Meltveit Kleppa (Sp), i 2011.

– Fikk dere noe svar?

– Som de fleste andre ting som gjelder samferdsel, kokte det bort i kålen. Vi har hørt statsråden nevne saken i et par bisetninger.

Siden 2011 har det vært statsrådsskifte, og Kleppas partikollega Marit Arnstad troner nå toppen i samferdselsdepartementet.

– Vår rapport er, i tillegg til forslag om kompensasjon, på ca. 30 sider med konkrete innspill på hvordan dette kan løses. En gavepakke til staten.

Som GD tidligere har skrevet om, er en av hovedårene for godstrafikk i landet Dovrebanen. 2011 ble et katastrofeår med ras og værhendelser som virkelig synliggjorde etterslepet på banen. Bransjen regner at de tapte 300 millioner kroner det året. Sæther anslår røft at Dovrebanen står for rundt 20 prosent av denne summen. Uten at noe blir gjort regner ikke aktørene med at forholdene vil bedre seg, og transportindustrien legger til grunn liknende tap de kommende årene – det får konsekvenser.

– Den dårlige kvaliteten har allerede nå ført til økning av trailertrafikken gjennom Gudbrandsdalen til Trøndelag. På landsbasis er det snakk om at ca. én mill. tonn er overført fra bane til veg. For Dovrebanen er det snakk om 250.000 tonn tilsvarende nesten 20.000 vogntog årlig, eller 80 vogntog i døgnet.

– Vi drømte om Soria Moria

– Vi ser i dag at Soria Moria-erklæringen om overføring av gods fra veg til bane, og veg til sjø, er helt innholdsløs. Den har ikke de nødvendige virkemidlene, tordner Sæther videre.

For Lillehammer-regionen er denne problematikken knyttet til utbygging av InterCity (IC). Sæther opplyser at en utbygging fra Hamar til Lillehammer vil være et betydelig løft for godstrafikken.

– Alle forsinkelser medfører enorme kostnader: Alternativ transport, overtid og ekstra distribusjon. En IC-utbygging til Hamar og til Lillehammer, vil hjelpe godstransporten. Særlig med krysningsspor langs Mjøsa.

– Småstedene straffes

Næringslivet, butikkene rundt i Norge, dagligvare... – Det er de som sitter igjen med straffen for generasjoner med manglende investering, hevder kommunikasjonsrådgiver Bjørn Thorvaldsen i Tollpost Globe AS, det største godsselskapet i Norge.

– Midlene brukes i dag til oppussing. Det skjer ikke noe nytt, sier han.

De er et av selskapene som har vært med på rapporten NHO snart skal levere.

– Hvis det ikke er snøen som skaper hodebry, så er det kulde, flom, ras eller kjøreledninger som ligger nede. Vi mener at regningen for dette merarbeidet ikke bør havne hos oss godsaktører. Vi har derfor med i arbeidet med en kompensasjonsordning når jernbanen svikter, der myndighetene tar sin del av ansvaret.

Måtte kutte

I 2011 måtte selskapet kutte betydelige deler av sin virksomhet på toget grunnet manglende forutsigbarhet for levering.

– Godsbransjen har veldig små marginer og tog er den mest lønnsomme måten å frakte varer på, og det er mest miljøvennlig og effektivt. Det er helt klart manglende leveringskvalitet som hindrer oss i å bruke tog mer. Forsendelsene må komme fram til riktig tid. Det handler om å opprettholde en avtale som er inngått, men også om konkurransekraft og arbeidsplasser – ikke minst for mottaker av godset, sier Thorvaldsen.

I 2013 har selskapet lagt opp til at 80 prosent av godsframføringen deres går «på skinner», ikke veg.

– Konsekvensen når toget svikter er at vi som aktører må bruke mer bil, og det er dyrt. Det er helt andre synergier som er i sving der. Vi har ikke nok sjåfører i Norge. Rekrutteringen er ikke stor nok for behovet.

Han oppfordrer regjeringen til å tenke mer langsiktig på jernbane framover.

-Skjer ikke dette vil det ha store konsekvenser for vår bransje og ikke minst næringslivet generelt. I altfor mange år har det manglet gjennomføringsevne innen både planlegging og utbygging.

Samferdselsdepartementet opplyste i går at de vil svare på spørsmål angående denne saken senere.