Resultatet er en handlingsveileder, som skal behandles av kommunestyret på siste møte for sommeren. Den er utarbeidet i samarbeid med politi og Nansen Fredssenter.

Konklusjonen er at det forebyggende arbeidet er viktigst. Veilederen skal brukes som et verktøy i konkrete hendelser knyttet til enkeltpersoner, miljø og forandringer i trusselbildet. Den skisserer klare rutiner ved bekymringer, for hva man skal gjøre, når og i samarbeid med hvem.

Ifølge saksutredningen er dagens status at ingen, etter det man vet, er reist ut som fremmedkrigere eller hjemvendt fra aktuelle områder som Syria, Nigeria eller Ukraina. Man kjenner heller ikke til at noen fra Lillehammer deltar i høyreekstreme grupperinger.

Som tiltak videre foreslås det møter mellom de ulike miljøene for å drøfte utfordringer og klargjøre rutinene. Fra høsten blir det dialogmøter i samarbeid med Nansen fredssenter.