Eidsiva Energi AS kom helskinnet fra rapporten, men kontrollutvalgene i eierkommunene fikk ikke svar på alle spørsmål de satt med da Innlandet Revisjon og Hedmark Revisjon i vår la fram resultatet av den første selskapskontrollen. Årsaken var at oppdraget til revisjonen var begrenset.

Oppfølger

Nå har eierkommunene og -fylkeskommunene vurdert en oppfølger. Samtlige, bortsett fra Hedmark fylkeskommune, har vedtatt et ønske en videre kontroll, denne gang knyttet til temaet roller og habilitet.

Hedmark fylkeskommune er også positiv til ytterligere kontroll, men uten å spesifisere temaet. Saken skal behandles i kontrollutvalget i Lillehammer 21. august. De to revisjonsselskapene anbefaler i et notat å se på hvordan habilitetsspørsmål og rollekonflikter er behandlet i styret i Eidsiva Energi AS og eventuelt utvalgte datterselskaper.

Spesielt nevnt

To saker er spesielt nevnt i rapporten, salget av aksjer i Ventelo Holding AS (tele- og dataselskap som Eidsiva tapte mye penger på, og som konsernsjefen var styreleder i), og vedtaket om kjøp av advokattjenester fra et advokatfirma hvor konsernsjefens kone er partner.

Revisorene foreslår også å vurdere energikonsernets omfattende sponsing av lag og foreninger opp mot Eidsivas etiske regelverk, retningslinjer og rutiner. Runde to av selskapskontrollen av Eidsiva, er beregnet å koste ca. 500.000 kroner som sist.