Disse naturopplevelsene er vi mest redde for å miste

Sviktende vintre, mindre stillhet, lysforurensning og gjengroing av beiteområder er blant tingene vi frykter vil kunne frata oss verdifulle naturopplevelser i framtiden.