Gå til sidens hovedinnhold

- Nei til «midlertidig E6»

Artikkelen er over 12 år gammel

Vegforum mener midtrekkverk er bortkastede penger.

Vegforum Innlandet sier nei til midtrekkverk på E6 i Ringsaker. - Vi vil heller bruke pengene til planlegging av ny 4-felts E6 til Lillehammer, sier leder Harald Thoresen.

Et nei fra Vegforum Innlandet har sitt utspring i tidligere kunngjøring om oppstart av reguleringsplan for midtrekkverk på E6-strekningen Botsenden-Skarpsnotunnelen på E6 i Ringsaker.

Må sees i sammenheng

«Vegforum Innlandet er uenig i at det legges opp til å gjøre store investeringer i å utbedre dagens E6 for å tilfredsstille utformingen av en veg med midtrekkverk, uten at dette sees i sammenheng med oppstart av utbygging på strekningen Kolomoen - Lillehammer», skriver leder i Vegforum Innlandet, Harald Thoresen i et brev til Statens vegvesen Region øst.

I GD fredag 20. mars krevde Vegforum Innlandet sammen med ordførerne langs E6 ny fire felts veg mellom Kolomoen og Lillehammer.

«Vi anmoder nå Statens vegvesen, kommunene og regionale myndigheter, om å ta initiativet til at perspektivet for en utbygging av E6 på strekningen Kolomoen-Lillehammer klargjøres,» skriver Thoresen i sitt brev til Statens vegvesen.

Må bli sikrere

Anmodningen kommer på bakgrunn av Regjeringens Nasjonal transportplan 2010-2019.

«Med utgangspunkt i NTP vil handlingsprogrammet som Statens vegvesen legger fram i mai, være et dokument der det ytterligere kan gjøres avklaringer og legges føringer til hva som må skje videre. Det vil igjen danne grunnlag for innspill og beslutninger som del av neste rullering av NTP for tidsrommet 2014-2019», skriver Vegforum Innlandet.

Vegforum Innlandet mener det er svært viktig at E6 blir en sikrere veg, og at det er altfor mange ulykker på en av landets viktigste stamvegstrekninger.

«I denne sammenheng har vi full forståelse for at Statens vegvesen tar initiativ til trafikksikkerhetstiltak som kan sikre trafikksituasjonen på E6. Vi stiller derimot en rekke spørsmål omkring det aktuelle forslaget om å iverksette et omfattende arbeid for oppsetting av midtrekkverk. I første omgang er dette foreslått på strekningen Botsenden- Skarpsnotunnelen, men vi oppfatter det slik at dette også kan være aktuelt på andre deler av strekningen Kolomoen-Lillehammer», skriver Thoresen.

Han viser til at vegstrekningen er den mest trafikkerte parsellen på E6 gjennom innlandet, med absolutt størst trafikk på strekningen Hamar - Mjøsbrua.

«Ut fra dette forutsetter Vegforum Innlandet at E6 på hele strekningen Kolomoen-Lillehammer må bygges ut til 4-felts motorveg i løpet av de nærmeste årene.

Tatt i betraktning av dette vil det derfor være riktig at kortsiktige trafikksikkerhetstiltak må sees i sammenheng med en forestående utbygging av vegen», mener Thoresen og Vegforum Innlandet.

Der vegen tillater det

De mener ellers at midlertidig midtrekkverk gjerne kan benyttes der vegen i dag tillater slike løsninger.

«Der det er behov for planarbeid og utbedring av dagens E6 for oppsett av midtrekkverk, må det planlegges og klargjøres for utbygging til 4-felt», skriver Vegforum Innlandet i sitt brev.