- Vi er svært fornøyde med et viktig vedtak, sier fylkesleder Svein Håvar Korshavn og sentralstyremedlem Hanne Velure etter at Høyres landsmøte vedtok å øke forsvarsbudsjettet slik at det på sikt skal utgjøre to prosent av brutto nasjonalprodukt.

– Høyre er, og skal være, det fremste forsvarspartiet. Og cybersikkerhet er nevnt som et viktig satsingsområde. Denne resolusjonen handler ikke om lokalisering, men om forsvarsevnen, satsingen og til en viss grad dimensjonering. Men Jørstadmoen er en viktig brikke i cybersikkerheten og det er god grunn til å fortsette satsingen på Jørstadmoen, sier Velure.

Soleklare krav

At Forsvaret opptar Høyre-politikere, er det ingen tvil om. Hele 18 fylkeslag har kommet med resolusjonsforslag og landsmøtet så bort fra partileder Erna Solbergs advarsel om å tallfeste bevilgningene.

Innspillene var soleklare. Norge må forplikte seg til forsvarsalliansen NATOs mål om at hvert land skal bruke minst to prosent av sitt brutto nasjonalprodukt til Forsvaret. Ambisjonen ble vedtatt på NATO-toppmøtet i Wales i 2014, der også Norge stemte for.

Viktig med cyber

Oppland Høyre har over lang tid jobbet med utformingen av partiets forsvarspolitikk og spesielt cyberforsvaret som Forsvarssjefen har foreslått å samle på Jørstadmoen.

- Vi er ogå spesielt glade for at landsmøtet trekker fram viktigheten av å styrke cyberforsvaret, sier Korshavn.

Det gjorde også partileder Erna Solberg i sin landsmøtetale.

- Vi trenger fortsatt betydelig fornyelse av materiell. Vi trenger også økt evne til å håndtere nye typer konflikter som cybertrusler og hybrid krigføring. Skal vi oppnå dette, må vi være villige til å øke ressursene til Forsvaret og til å prioritere tøft gjennom tiltak og investeringer som gir reell forsvarsevne, sa hun.

Moderne

I landsmøtevedtaket heter det at Høyre ønsker et moderne og helhetlig totalforsvars-konsept tilpasset dagens sikkerhetssituasjon.

-Totalforsvaret er avhengig av gjensidig støtte og samarbeid mellom Forsvaret, Politiet, Heimevernet og sivilsamfunnet. Cybertrusler utgjør en stadig økende del av trusselbildet. Cyberangrep benyttes både som selvstendige militære angrep og pressmiddel mot nasjoner, og som del av større militære operasjoner. Høyre er opptatt av at Forsvaret utvikler kapasitet for å håndtere cyberoperasjoner på en helhetlig måte, og som del av Forsvarets ordinære operasjoner, sier Høyres landsmøte.

- Når landsmøtet slår fast at cybertrusler utgjør en stadig økende del av trusselbildet, vil det også gi føringer for en styrking av dette området spesielt, sier Korshavn.

Forslag nedstemt

Oppland Høyre er også opptatt av at Heimevernet skal styrkes og at HV-skolen på Dombås skal bestå. Et forslag på landsmøtet om «å opprettholde Heimevernet som en viktig del av beredskapen», ble nedstemt med 174 mot 158 stemmer.

- Dette forslaget ble avvist fordi Heimevernet allerede var nevnt i resolusjonen. Det er bestandig høg terskel for å få inn endringer i framlagte resolusjoner. At så mange likevel stemte for forslaget, viser at det er stort engasjement for Heimevernet i Høyre. Det gjelder både Heimevernet som helhet og HV-skolen, sier Velure.

Styrke Heimevernet

Korshavn mener at når landsmøtet trekker fram det viktige samarbeidet mellom Heimevernet, Forsvaret og politiet og samtidig vil øke bevilgningene, innebærer dette uansett et styrking av Heimevernet.

- Oppland Høyre har flere ganger trukket fram HV-skolen på Dombås som en viktig institusjon med stor regional betydning. Vi vil fortsette arbeidet for å sikre lokalseringen i forbindelse med behandlingen av langtidsplanen for Forsvaret, sier Korshavn.

Penge-lekkasjer

Men mens landsmøtet kommer med meget sterke krav om økte bevilgninger til Forsvaret, kan Dagens Næringsliv fortelle at regjeringen legger opp til å gi150 milliarder kroner mer de neste 20 årene.

Denne summen er lavere enn det Forsvarssjefen mener må til å videreføre og fornye. Under overskriften «Et nøkternt forsvar» var hans råd 175 milliarder kroner. Summen er også langt lavere enn det første forslaget fra forsvarsminister Ine Eriksen Søreide på 205 milliarder kroner.

Eriksen Søeide vil ikke kommentere det hun omtaler som spekulasjoner, men bekrefter at de planlegger en «betydelig satsing på Forsvaret»

Fylkesleder Svein Håvar Korshavn og sentralstyremedlem Hanne Velure er meget godt fornøyd med vedtaket om økt satsing på Forsvaret