Lukkede dører i Vinstra-saken – men pressen får være til stede

Rettssaken mot 17-åringen som er tiltalt for å ha drept en 16 år gammel jente på Vinstra i fjor, skal gå for lukkede dører, men med pressen til stede.

DEL

Det har tingretten i Nord-Gudbrandsdal bestemt. Saken gjelder spørsmål om lukkede dører under hovedforhandlingen med oppstart 17. juni 2019.

På bakgrunn av tiltaltes alder og helsesituasjon, finner retten å ta forsvarers begjæring til følge om at hele hovedforhandlingen skal gå for lukkede dører. Det innebærer at også bistandsadvokatenes begjæringer om at deres parter skal forklare seg bak lukkede dører, tas til følge.

Nær familie og venner av tiltalte, etterlatte og fornærmede som partene tillater kan være til stede, gis anledning til å være til stede.

Og pressen.

Samfunnsproblem

Tingretten begrunner kjennelsen blant annet med følgende:

«Denne saken har påkalt stor presseoppmerksomhet både lokalt og nasjonalt, og omhandler forhold som offentligheten åpenbart har interesse i å få opplysninger om. De senere år har det vært flere tilfeller der barn har drept barn, og det er således et tiltakende samfunnsproblem som pressen har en sentral rolle i å legge til rette for en opplyst samfunnsdebatt om – slik aktor påpeker. De opplysninger som retten er kjent med har kommet ut i pressen, har vært hentet fra offentlig tilgjengelige fengslingskjennelser og bevisoppgaven som foreligger. Retten har forståelse for at det for tiltalte er en ekstra påkjenning å få slik negativ eksponering, men kan ikke se at det i en slik sak som denne kan være et avgjørende argument for at offentlighet ikke skal få nærmere innblikk i saken. Pressen har så vidt retten vet, ikke identifisert tiltalte, og det forutsettes at det heller ikke gjøres fremover grunnet at han er mindreårig og således har et særskilt vern med henblikk på senere reintegrering i samfunnet mv. Videre legger retten til grunn at pressen viser tilbørlig hensyn til sakens spesielle karakter, tiltaltes alder og helsesituasjon, samt etterlattes og fornærmedes behov for vern av privatliv, ved omtale av saken.

Vil unngå skjev fremstilling

Etter en samlet vurdering av hensynet til tiltalte og de øvrige involverte parter sett opp mot pressens legitime behov for tilstedeværelse, har retten kommet til at pressen får være til stede under hele hovedforhandlingen, jf. domstolloven § 127. Pressen vil med det få innblikk i det samlede bevisbildet, og ha et langt bredere grunnlag å bygge sin dekning på enn ved bare å få tilgang til utvalgte deler av forhandlingene med den følge det kan få for at saken får en skjev fremstilling utad. For at omfanget av presse ikke skal bli for stort og for å hindre unødig forstyrrelser under hovedforhandlingen, vil det også bli lagt opp til overføring av lyd og bilde til et tilstøtende rom for de pressefolk som måtte ønske å benytte denne muligheten som et supplement til å følge saken fra hovedrettssalen.

Pressen får videre referatforbud i medhold av domstolloven § 129 annet ledd bokstav b under fremleggelse av de sakkyndiges erklæringer (jf. også straffeprosessloven § 161a fjerde ledd) og vitneførsel knyttet til taushetsbelagte opplysninger, med mindre partene gir samtykke til offentlig gjengivelse. For vitneførsel knyttet til mindreårige, henstilles det til at pressen viser særlig hensyn til deres alder ved offentlig gjengivelse fra deres forklaringer.

Pressen har bedt om innsyn i de begjæringer som er fremsatt om lukkede dører. Behandling om lukking skal skje, føres for lukkede dører etter domstolloven § 124 annet ledd også når avgjørelsen treffes basert på skriftlige begjæringer og ikke muntlige forhandlinger som her. Offentligheten har således ikke krav på å få fremlagt de dokumenter som behandles for lukkede dører med mindre partene selv har samtykket i at det kan gjøres, noe de ikke har i foreliggende tilfelle. Retten har imidlertid fremhevet de overordnede argumenter som ligger til grunn for begjæringene uten å gå i dybden, og hensynet til at offentligheten får tilstrekkelig kunnskap til å vite hva retten bygger sin avgjørelse på anses dermed oppfylt.»

Statsadvokaten: – Det er tvil om tilregneligheten til 17-åringen

Retten mener Vinstra-drapet framstår forberedt og planlagt

Sakkyndige mener drapssiktet 17-åring ikke var psykotisk i gjerningsøyeblikket

Drapssiktet 17-åring varetektsfengslet i to nye uker

Artikkeltags