I torsdagens fylkesting i Valdres kom fylkespolitikerne fram til en felles uttalelse om rovviltforvaltningen. Oppland fylkesting er sterkt bekymret for dagens situasjon rundt rovviltforvaltningen, og mener konfliktene nå er så store at det ikke lenger er mulig å balansere miljøforvaltning og landbruksforvaltning.

Derfor kommer fylkestinget med en uttalelse om at det må en sterkere regional rovviltforvaltning basert på lokal kunnskap. Denne rovviltforvaltningen må få større beslutningsmyndighet, større handlingsrom og at de får flere virkemiddel. I dag kan ikke rovviltnemndene utføre oppdraget sitt.