Seks og et halvt års fengsel for narkosalg

Dommer Gunnar Øyhaugen med sine meddommere la onsdag ut dommen i narkotikasaken på Lillehammer.

Dommer Gunnar Øyhaugen med sine meddommere la onsdag ut dommen i narkotikasaken på Lillehammer. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Den tiltalte 29-åringen i den store narkotikasaken på Lillehammer er dømt til seks år og seks måneders fengsel. Den tiltalte 33-åringen, som ble sett på som «nestleder», fikk tre år og seks måneder fengsel.

DEL

Dommen i den store narkotikasaken på Lillehammer ble sluppet onsdag. Til sammen er sju menn tiltalt i saken.

Les GDs reportasje og grafiske framstilling av hele sakskomplekset her: Narkofilialen som kan felle «Mafia AS»

Retten ved dommer Gunnar Øyhaugen fant det bevist at den tiltalte 29-åringen har fungert som en hovedmann i narkotikanettverket på Lillehammer. Han sto for kontakt når det gjaldt til levering av hasj og marihuana, og dette var ut fra kontakter han hadde med et norskpakistansk nettverk i Oslo.

29-åringen ble domfelt for følgende forhold: Erverv av 53,5 kilo hasj/marihuana og salg av 45 kilo hasj/marihuana, samt forsøk på erverv av hasj/marihuana. Legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter, grove ran og forsøk på grovt ran, trusler, legemsfornærmelser og bruk av hasj/marihuana. Retten fant derimot ikke nok bevis for å dømme 29-åringen for heleri og hvitvasking.

I straffeskjerpende retning vektlegges truslene og ranene, samt til en viss grad at han er tidligere straffet for ran, legemsbeskadigelse, trusler og narkotikaforhold. I formildende retning ble det vektlagt at han helt eller delvis har erkjent de fleste forholdene.

Aktor, statsadvokat Jo Christian Jordet, la ned påstand om inndragning av 1,3 millioner kroner fra 29-åringen i tilknytning til narkotikasalg. Han er funnet skyldig i å ha solgt 45 kilo hasj/marihuana videre i Lillehammer-nettverket. Retten anslo at salgsbeløpet fra 33-åringen som organiserte salget til 29-åringen var 90 kroner grammet, og at salgssummen totalt ligger på fire millioner kroner.

Sør-Gudbrandsdal tingrett dømte 29-åringen til seks år og seks måneders fengsel med fratrekk for 341 dager i utholdt varetekt.

Av hensyn til 29-åringens rehabiliteringsmuligheter satt retten inndragningssummen til 1,1 millioner kroner. Retten ga også de tre medtiltalte, og noen av deres familiemedlemmer, som har framført sivile krav mot 29-åringen medhold – les mer nederst i saken.

Den tiltalte 33-åringen

Retten fant det bevist at den tiltalte 33-åringen var mannen som i det vesentlige mottok narkotikaen som 29-åringen brakte til Lillehammer, og distribuerte den videre til flere salgsledd. Retten påpeker at de øvrige tiltalte i saken i hovedsak har vært underselgere for 29- og 33-åringen.

Han ble domfelt for salg av 40 kilo hasj/marihuana, samt erverv av 45 kilo hasj/marihuana, heleri av jakker, overføring av narkotikapenger, samt eget narkotikaforbruk.

I straffeskjerpende retning la retten vekt på det store kvantumet narkotika, og at mannen ikke bare solgte til «sluttbrukere», men også via underselgere. Retten har også hensynstatt at mannen er tidligere straffet for legemsbeskadigelse og flere ganger bøtelagt for narkotikaforhold.

I formildende retning kom at mannen har tilstått samtlige forhold, som har lagt hovedgrunnlaget for tiltalen mot ham og 29-åringen.

Aktor ba om fire år og to måneders fengsel for mannen, men retten landet på en noe mildere straff. Han fikk tre år og seks måneders fengsel med fratrekk for 373 dager utholdt varetekt. I tillegg kommer inndragning av 700.000 kroner knyttet til hans narkotikasalg.

De to 26-åringene

For den yngste av de to som omtales som 26-åringene i saken, la aktor ned påstand om 420 timers samfunnsstraff.

Han domfelles for å ha fått overlevert 4,5 kilo hasj, og for oppbevaring av 3,5 kilo hasj; For salg fra dette partiet, og for overføring av penger til Portugal. Han domfelles også for medvikrning til ran og bruk av narkotika.

I straffeskjerpende retning la retten vekt på at mannen er tidligere domfelt for ran, og at kvantumet det er snakk om er betydelig. Mannen får derimot høy tilståelsesrabatt.

Aktor ba om bruk av unntaksbestemmelse for mannen, men retten var i tvil i forhold til forbrytelsens alvor. Det ble lagt vekt på at han på eget initiativ har prøvd å komme seg bort fra miljøet, og har frivillig vært rusfri over en lengre periode.

Mannen ble dømt etter aktors påstand, til samfunnsstraff i 420 timer, subsidiært fengsel i ett år og 6 måneder. I tilknytning til narkotikasalget får han inndratt 75.000 kroner.

Den andre 26-åringen ble domfelt for mottak av ca. fire kilo hasj og salg av ca. ett kilo. I tillegg kommer kjøp av hasj og overlevering av ca. 30.000 kroner knyttet til narkotikaomsetning, satt i sammenheng med overføring av penger til utlandet. Han domfelles også for legemsfornærmelse.

Han er tidligere straffedømt og har en resttid fra forrige dom på 183 dager.

Også han får en høy grad av tilståelsesrabatt fra retten. 26-åringen ble dømt til ett år og tre måneders fengsel (som inkluderer resttiden fra forrige dom), hvorav seks måneder gjøres betinget. Han får inndratt 80.000 kroner tilknyttet narkotikasalget.

De tre 19-åringene

Under følger en oppramsing av straffen til de tre 19-åringene som i hovedsak er sett på som underselgere i saken.

For den ene 19-åringen ba aktor om fengsel i to år og seks måneder, hvorav 8 blir betinget.

Mannen er domfelt for salg og erverv av hasj/marihuana, overføring av narkotikapenger til utlandet, eget bruk og unnlatt å etterfølge pålegg fra politiet.

I tillegg er han tidligere dømt til samfunnsstraff i 294 timer. I formildende retning la retten vekt på at deler av forholdene ble utført før tiltalte fylte 18 år.

Retten dømte mannen til fengsel i ett år og ni måneder, hvorav ni måneder gjøres betinget. Han får inndratt 150.000 kroner i forbindelse med narkotikasalg.

Den andre 19-åringen er tidligere bøtelagt tre ganger for narkotikaovertredelser. Aktors påstand var ett år og ti måneders fengsel, hvorav ti måneder gjøres betinget.

Han domfelles nå for erverv av fem kilo hasj/marihuana og salg av fem kilo hasj/marihuana, og eget narkotikaforbruk.

Retten dømte mannen til fengsel i ett år og sju måneder, hvorav ni måneder gjøres betinget. Inndragningsbeløpet knyttet til narkotikasalg settes til 200.000 kroner.

Den tredje 19-åringen domfelles for erverv og salg av under ett kilo hasj/marihuana, overføring av narkotikapenger til utlandet og eget narkotikaforbruk.

Aktor ba om 200 timers samfunnsstraff, og retten sa seg enig i aktors påstand. Han får inndratt 80.000 kroner tilknyttet hans narkotikasalg.

Sivile krav

Retten fant det bevist at den tiltalte 29-åringen har framsatt trusler og utøvd vold og trusler mot flere av sine medtiltalte.

Han er dømt til å betale den ene 26-åringen 100.000 kroner i erstatning, samt 138.700 kroner i erstatning til mannens far. I tillegg må han betale oppreisningserstatning på 30.000 kroner til 26-åringen og 20.000 kroner til mannens far, til sammen 288.700 kroner.

Til den andre 26-åringen må 29-åringen betale 100.000 kroner i erstatning og 60.000 kroner i oppreisning, til sammen 160.000 kroner.

Artikkeltags