Tirsdag behandler Stortinget et forslag fra Senterpartiet der de lister opp flere konkrete tiltak som de mener vil gjøre rovdyrforvaltningen mer effektiv og i tråd med intensjonene i rovdyrforliket fra 2011.

Men innstillingen fra energi- og miljøkomiteen viser at ingen andre partier kommer til å støtte forslaget.

Skrekkelig forslag

- Naturvernforbundet er glade for at alle andre partier avviser Senterpartiets skrekkelige rovdyrforslag. Det skulle bare mangle om ikke Stortinget avviste de naturfjerne og rovdyrfiendtlige forslagene, sier Arnodd Håpnes som er fagleder i Naturvernforbundet.

Han mener at Senterpartiet vil ta i bruk alle midler og de verst tenkelige metoder for «å forfølge og skyte mest mulig av våre sterkt trua rovdyr».

Skremmende holdning

- De viser en skremmende holdning til hvordan de ønsker at norsk natur skal forvaltes. Deres politikk er en trussel mot biologisk mangfold og i strid med norsk lov, fastslår Håpnes.

Les også: Ingen støtte til mer effektiv rovviltforvaltning

Senterpartiet har blant annet foreslått å utvide perioden for lisensfelling av bjørn og jerv og utvide perioden for kvotejakt på gaupe, samt flere tiltak som de mener vil gjøre lisens- og kvotejakt mer effektiv.

100 år tilbake

Håpnes fyrer løs på alle tiltakene som partiet foreslår og mener at en Sp-styrt rov-dyrforvaltning vil føre forvaltningen 100 år tilbake til «rovdyrbekjempelsens tid».

- Det er skammelig og avdekker et natursyn som ikke er forenlig med moderne og kunnskapsbasert naturforvaltning, sier Håpnes.

Som eksempel viser han til forslaget om å jakte bjørn til 1. november når bjørnen forebereder seg eller har gått i hi. Håpnes slår fast at hijakt på bjørn ble avskaffet i 1932. Et annet forslag er å starte jervejakt mens ungene er avhengige av tispa. Det kan medføre en smertefull død for hvalpene.

Bare opptatt av næring

- Men Sp mener at deres forslag nettopp vil føre til at Stortingets rovdyrforlik prakt-isseres slik det er tenkt?

- Senterpartiet er kun opptatt av næringssiden i det todelte målet med rovdyrforliket. Det vises ved at alle Sps krav er negative for rovdyr og de leter etter nye metoder for å skyte mest mulig rovdyr, blant annet bruk av jakthund i sårbare perioder for jerv og bjørn. Vi viser til at rovdyra skal forvaltes på en økologisk og bærekraftig måte og vi skal ha flere rovdyr enn det vi har i dag. Da skal ikke bestandene skytes ned, sier Håpnes.

Viltfaglig feil

Han hevder at det er urealitisk og viltfaglig feil når Sp som mål bruker lisenskvoter som er satt skyhøyt .

- Det ikke slik at alle dyrene som det er gitt lisens skal skytes. Lisenskvoten er en absolutt maksimalkvote. Dess høyere kvotene settes, dess mer urealistisk blir det å skyte hele kvoten. Flere steder er det færre dyr i naturen enn fastsatt jaktkvote, sier Håpnes.

Stygg samrøre

Han mener også det er oppsiktsvekkende at alle Sps forslag er identiske med kravene som alle landets rovviltnemnder har foreslått tidligere i vinter.

- Her er det en stygg samrøre mellom Sp og rovviltnmendene og de har misforstått rollen som forvaltningsorgan, sier Håpnes som mener de fremmer en foreldet jaktkultur, uforenlig med normal forståelse av jakt.

NOAH-reaksjoner

NOAH – for dyrs rettigheter reagerer sterkt på at forvaltningen nå har begynt å skyte rovdyr rett og slett fordi de eksisterer, uten at man mistenker at ulven har gjort noen "skade".

Det er ikke vanlig å gi fellingstillatelser basert på noe man frykter kan skje, snarere skal slike tillatelser vanligvis være knyttet opp mot konkrete bevisbare skader. Dette er et viktig prinsipp ikke bare for rovdyr, men for alle ville dyr. NOAH reagerer sterkt på at det nå i praksis er åpnet for "preventiv jakt" på ulv, heter det i en uttalelse fra organisasjonen.

- "Preventiv jakt" striden mot Viltlovens intensjon, etter NOAHs mening. Når det i tillegg skjer mot en rødlistet art, er det et hån mot Norges løfte om å sikre gode levekår for norske ulver, slik vi har forpliktet oss til gjennom Bern-konvensjonen, sier NOAH-leder Siri Martins