Ove Skaret var fast bestemt på at brystkreftkirurgien må samles på Lillehammer da styremøtet startet. Men han endret syn, fulgte styreflertallet og støttet Hamar.

Som politisk oppnevnt styremedlem i Sykehuset Innlandet, har fylkespolitikeren fra Arbeiderpartiet vært under et voldsomt press. I hans eget parti har både representantskap og stortingsrepresentanter krevd samling av brystkreftkirurgien på Lillehammer.

Fylkesutvalget og formannskapet i Lillehammer har gjort det samme. Og Høyres stortingsrepresentant Olemic Thommessen ser heller ingen grunn til å flytte dette tilbudet fra Lillehammer.

Les og GDs kommentar: I margen: Phyrros-seier

Forslag i veska

På gårsdagens styremøte kom Ove Skaret med en innrømmelse. I veska si hadde han et forslag til vedtak om å samle brystkreftkirurgien på Lillehammer.

Begrunnelsen var at Lillehammer har patologi i samme bygg og langt bedre lokaler.

Men etter å ha fulgt debatten ombestemte han seg. For det er nemlig ikke bare brystkreftkirurgien som skal samles, men også endokrinkirurgien - sykdommer i skjoldbruskkjertel - er en del av samme pakken. Og den ekspertisen finnes bare på Hamar.

Det ble fastslått med styrke av styremedlem og lege Ove Talsnes. Og viseadministrerende direktør, Alice Beathe Andersgaard, understreket at også arbeidsgruppa som har utredet denne saken, har vært enige om å samle denne nye gren-spesialiteten.

Da endret Ove Skaret syn.

Uheldig

- I dag var det spesielt mye oppmerksomhet omkring endokrinkirurgien og jeg ser at det blir svært uheldig å rive opp et slik miljø og flytte det fra Hamar, sier han til GD.

Og han tilføyer:

- Det er da bra for demokratiet at det er mulig å endre syn på bakgrunn av en debatt.

- Du følger ikke instruksjonene fra det politiske miljøet i Oppland og ditt eget parti?

- Jeg er ikke blitt instruert, men sterkt oppfordret. Jeg er selvsagt ikke upåvirket av det. Men det er vanskelig å forklare rollen som styremedlem når du er oppnevnt av eieren, men foreslått politisk av fylkesutvalget. Da må du ta selvstendige avgjørelser og bevare integriteten, sier Skaret.

Uakseptabel atferd

Stortingsrepresentant Torstein Rudihagen synes det er tragisk å svekke miljøet på Lillehammer og synes det er synd at ikke det fra Opplands-sida ikke er mulig å stå sammen om dette i et styremøte.

Men fra en annen styrerepresentant fikk Skaret rosende omtale for å endre standpunkt. Ove Talsnes argumenterte i sterke ordelag for Hamar. Han understreket gang på gang at denne saken ikke bare dreier seg om brystkreftkirurgi, men at det skal bygges opp et samlet miljø for både bryst- og skjoldbrusksykdom som utgjør en tredjedel av pasientene og er meget avansert.

Han tok også et voldsomt oppgjør med sykehusansatte som har deltatt i en offentlig debatt og etter hans mening kommet med «ondsinnede og løgnaktige påstander om miljøet på Hamar».

Også sykehusdirektør Torbjørn Almlid omtalte dette som uakseptabel atferd som vil få konsekvenser og blir «tatt opp i lederlinja».

Tre imot

Debatten ble lang, men viste forholdsvis raskt et klart flertall for Hamar. Det var bare den andre politisk oppnevnte representanten fra Oppland, Høyres Sigrid Hammer, og de to ansatterepresentantene Øystein Stubhaug og Dag Aarskog som sto på at saken ikke var godt nok utredet og måtte utsettes. De henviste blant annet til at hovedavtalen kan være brutt under utredning av saken.

For Stubhaug og Aarskog er det også et vesentlig poeng at flytting av brystkreftkirurgi til Hamar vil føre til enda større skjevfordeling mellom Hedmark og Oppland og dra med seg flytting av flere spesialiteter som vil svekke Opplands-sykehusene.

- Alt drar i samme retning. Det blir så mange funksjoner ved sykehuset på Hamar at det i seg selv blir et argument for å bygge et hovedsykehus for Innlandet, sa Aarskog blant annet.

Nok en gang ble det imidlertid slått fast at dette er en grunnløs frykt og styremedlem Nils Røhne oppfordret opplendingene til å «dempe paranoiatendensene»

- Denne leksa har vi hørt før. Å insinuere at noe har andre motiver enn god kvalitet, er trist. Og det er modig at noen vil gjøre det, sa Ove Talsnes.

Etter en lang debatt vedtok styret i Sykehuset Innlandet onsdag at sykehuset i Hamar får områdeansvar for den nye gren-spesialiteten bryst- og endokrinkirurgi (sykdom i skjoldbruskkjertelen).

Sentrene for brystdiagnostikk skal fortsatt opprettholdes både i Lillehammer og Hamar.

Et stort flertall i styret fulgte administrasjonens innstilling. Det utslagsgivende ble argumentet om at Hamar har et større fagmiljø innenfor den nye spesialiteten og er det eneste sykehuset som har etablert en egen seksjon innen endokrinologi.

Ikke bare brystkreft

Styremedlem og lege ved sykehuset i Elverum, Ove Talsnes, gjorde dette særdeles klart ved flere anledninger.

- Det er ikke bare brystkreft dette dreier seg. Det er snakk om å bygge opp et nytt miljø. Skjoldbruskkirurgi er meget avansert, sa han.

Arbeidsgruppen som har utredet samling av brystkreftkirurgi er enige om å samle faget bryst- og endokrinkirurgi på ett sykehus og la dette sykehuset få et områdeansvar. Men de er ikke blitt enige om det skal være Hamar eller Lillehammer.

Ingen stor uenighet

Styreleder Peder Olsen slo fast at det egentlig ikke er noen stor faglig uenighet og at en utsettelse ikke vil fjerne det som måtte være igjen av uenighet, blant annet hvorvidt dette tilbudet skal ligge på Lillehammer eller Hamar. Han fryktet ellers at en forlengelse av den offentlige debatten vil skremme folk ytterligere og svekke omdømmet for Sykehuset Innlandet.

Han la vekt på at fagmiljøet på Hamar er større enn Lillehammer.

- Jeg mener at styret skal tenke seg veldig godt om før de går inn for noe annet enn det administrasjonen har innstilt på, sa Olsen.

Åtte mot tre

Vedtaket fikk tilslutning fra åtte av styrets 11 medlemmer. Ansatterepresentantene Øystein Stubhaug og Dag Aarskog samt Sigrid Hammer, politisk oppnevnt fra Oppland og Høyre-politiker ville ikke være med på vedtaket. De mente at saken var mangelfullt utredet og ville ha den utsatt.

Viseadminstrerende direktør Alice Beathe Andersgaard har vært prosjektleder for utredningen og var den som måtte velge sykehus da arbeidsgruppa ikke ble enige.

Hun la ikke skjul på at det har vært en vanskelig sak, spesielt for de fagmiljøene som nå har stått mot hverandre, men som skal samarbeide i framtida.

- Og etter at innstillingen til styret er lagt fram, har det vært spesielt vanskelig, sa hun.

Ikke noe nytt

Sykehusdirektør Torbjørn Almlid understreket at han hadde merket seg engasjementet og vært lydhør for nye momenter som kunne endre saken. Det hadde ikke kommet fram og en utsettelse i en sak med så stort engasjement mente han ville være uheldig.

Ansatterepresentant Dag Aarskog mente at nå må det snart bestemmes om Hamar sykehus har liten plass eller god plass. Han påpekte at sykehuset kondemnabelt og at ingen vet når det skal bli et nytt sykehus som erstatning for dagens sykehus.

- Det vi ser er at alt går i samme retning. Det gjelder å samle så mange funksjoner på Hamar at det må bygges et hovedsykehus for Innlandet, sa Aarskog.

Gammel lekse

- Denne leksa har vi hørt før. Du insinuerer at noen har andre motiver enn god kvalitet på sykehustilbudet. Det er trist at du gjør det og det er modig at du gjør det, sa Ove Talsnes.

Han gikk til et voldsomt angrep på sykehusansatte som har deltatt i offentlig debatt om plasseringen av brystkirurgien.

- De har kommet med løgnaktige og ondsinnende påstander om miljøet på Hamar og svertet et helt fagmiljø som det har tatt fem år å bygge opp. Dette er en uverdig kamp i et seriøst sykehus, sa Talsnes.

Får følger

Også Torbjørn Almlid hadde registert at noen i fagmiljøet bruker anledningen til å sverte kolleger.

- Dette er uakseptabel atferd, sa Almlid som varslet at dette vil få følger og skal tas opp i «lederlinja».

Det ble antydet fra styremedlem Nils Røhne at opplendinger lider av paranoia og både Almlid og styreleder Olsen slo fast at ingen har noen skjult agenda om et nytt stort sykehus på Sanderud.

Ombestemte seg

Nestleder i styret, Ove Skaret, var opptatt av det som er best for pasienten. Egentlig hadde han bestemt seg for å støtte en samling av bryst- og endokrinkirurgi på Lillehammer. Men han hadde fått så gode avklaringer i forhold til endokrinkirurgi-miljøet på Hamar under debatten i styret at han hadde ombestemt seg.

- Det ville være svært uheldig å rive opp et slik miljø, sier Skaret.