Jernbane

 • Regjeringen foreslår å bevilge totalt 106 millioner kroner til ferdigstilling av detaljplan og grunnerverv i 2019. I Gudbrandsdalen vil dette ha betydning for den nye driftsbanegården på Hove i Lillehammer. Prosjektet omfatter ny sporplan for hensettingsområdet og tilrettelegging for servicefunksjoner. Det er behov for økt hensettingskapasitet for både dagens materiell og for nytt materiell fram mot tilbudsforbedringene som er planlagt fra 2026.
 • Regjeringen foreslår å bevilge totalt 431 millioner kroner til tiltak rettet mot å bedre vilkårene og øke kapasiteten for godstransport på jernbanen. Dette kan bidra til å flytte mer godstransport over til tog. Det skal planlegges videre for flere kryssingsspor, sanering av planoverganger og terminaltiltak. I Oppland prioriteres bygging av kryssingsspor ved Kvam.       

Vei

 • Det prioriteres å starte opp arbeidene med å utbedre et trafikkfarlig kryss på E6 ved Selsverket i Oppland.
 • Det settes av midler til veilys langs E6 på strekningen Vedemselva–Smidesang i Oppland.
 • Av mindre tiltak foreslås videreføring av utbygging av gang- og sykkelvei på strekningen Skurva – Lillehammer helsehus.
 • Det blir satt av 25 millioner kroner til forsterking av bruer på fylkesveiene. Formålet er å få ned transportkostnadene for tømmertransport.

Se alle tiltak for Oppland i statsbudsjettet her:

Forsvaret:

 • Regjeringen foreslår å bruke rundt 40 millioner kroner til forsvarssektorens eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekter i Oppland. Midlene planlegges i hovedsak benyttet til å videreføre et prosjekt for kontorer og testlaboratorium for Forsvarsmateriell på Jørstadmoen.
 • Hjerkinn skytefelt ryddes og miljøsaneres, og skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2020. Regjeringen foreslår å bruke 50,3 millioner kroner på tiltaket i 2019.

Flom- og skredsikring:

 • Regjeringen foreslår å bevilge 349 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader, hvorav om lag 294 millioner kroner til gjennomføring kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at blant annet sikringstiltak i Oppland vil bli prioritert i 2019, inkludert oppstart av arbeidene med sikring av Brandbu sentrum i Gran kommune, detaljplanlegging og oppstart av flomsikringen av Otta sentrum i Sel kommune og tiltak i flere kommuner i Midt-Gudbrandsdal.

 

Kultur:

 • Regjeringen foreslår å bevilge tilskudd til drift av særskilte idrettsanlegg, totalt 4,5 millioner kroner til Lillehammer bob- og akebane og Vikersund skiflygingsbakke i Buskerud.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,2 millioner kroner til Lillehammer museum til utvikling av publikumsbygningen ved Sigrid Undsets hjem Bjerkebæk.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 2,9 millioner kroner til Mjøsmuseet i 2019, til oppføring av et moderne fellesmagasin for gjenstandene Mjøsmuseet forvalter fra hele regionen. I tillegg foreslås et tilsagn om ytterligere 1,5 millioner kroner i senere budsjettår, slik at samlet statlig tilskudd til prosjektet blir 4,4 millioner kroner.

 

Helse:

 • Regjeringen foreslår 50 millioner kroner til å styrke rekrutteringstilskuddet for kommuner som ansetter psykolog. Midlene inngår i den kommende Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse. Fra 1. januar 2020 har regjeringen lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse. Frem til lovplikten trer i kraft, vil kommuner som rekrutterer psykolog, kunne motta et årlig tilskudd per psykologårsverk.

Landbruk:

 • Det er satt av 2 millioner kroner til fjellandbruket i 2019, som omfatter fjellandbruket i Trøndelag, Oppland og Hedmark, Telemark og Buskerud. Satsingen skal bygge videre på erfaringene fra tilsvarende satsing i perioden 2014–2016, der det ble lagt vekt på rekruttering til næringen og utvikling av potensialet for økt verdiskaping i fjellandbruket.