Regjeringen har slått fast at målet med konkurranseutsettingen er at togtilbudet skal bli bedre. Dovrebanen og Rørosbanen utgjør sammen med Raumabanen, Trønderbanen, Meråkerbanen, Nordlandsbanen og Saltenpendelen den såkalte Trafikkpakke 2 Nord. Anbudsfristen er satt til august i år, og i løpet av høsten vil det bli avgjort hvilket selskap som får tilslaget på å drive persontogtrafikken på disse banene fra desember 2019.

Fylkesrådet har på vegne av Hedmark fylkeskommune satt opp sine krav til den framtidige persontogdriften i Hedmark og oversendt dem til Jernbanedirektoratet. Her står det blant annet dette:

* Det er viktig at tilbudet blir betjent av en solid og seriøs aktør som er opptatt av et godt, attraktivt og miljøvennlig kollektivtilbud for befolkningen.

* Totimersfrekvens på Dovrebanen på strekningen Oslo–Trondheim bør legges inn i konkurransegrunnlaget.

* Behovet for økt frekvens av gjennomgående tog Hamar–Trondheim over Rørosbanen er stort og må innarbeides i konkurransegrunnlaget.

* Det må legges til rette for et godt togtilbud i hele anbudsområdet. Satsing på bedre jernbanetilbud i Trondheimsregionen må ikke gå på bekostning av tilbudet i anbudsområdet ellers.

* Kollektivtilbudet gjennom Østerdalen er bygget opp rundt Rørosbanen. Det bes om utvidelse fra seks til minst åtte daglige avganger i hver retning mellom Hamar og Røros slik at det blir totimersfrekvens gjennom driftsdøgnet, samt dobling av antall avganger i rushtiden mellom Hamar og Elverum.

* Anbudsvinner må få tilgang til det antall togsett, av god kvalitet, som tilbudsforbedring krever, og dette må framgå av konkurransegrunnlaget.

* Beslutninger om stoppstruktur kan ikke tas av operatør alene, men må tas i samråd med nasjonale, regionale og lokale myndigheter.

* Mulighet for persontransport på Solørbanen mellom Elverum og Kongsvinger bør vurderes lagt inn i en framtidig trafikkpakke.