Gå til sidens hovedinnhold

Toppaktuell dom i disse rastider!

Artikkelen er over 8 år gammel

Kjell Roar Madsen og hans Nissegården AS i Lom har vunnet en knusende rettslig seier over Lom kommune og KLP Skadeforsikrig - om et brennhett tema: Bygging i rasfarlig område. Er trolig mange som vil følge denne rettsprosessen fra Lom.

Madsen saksøkte Lom kommune etter at han hadde fått godkjent oppføring av bebyggelse i et rasfarlig område vest for Fossbergom i Lom. Han kjøpte eiendommen Nordre Vike i 1989 og fikk senere tillatelse til å oppføre fritidsbolig. og hytter i relatvt stort omfang, og fikk flere byggetillatelser på rekke og rad. Det aktuelle området er mest kjent for Nissegården i Lom.

Fikk bygge - så nei

Men da Madsen i 2011 søkte om ytterligere utbygging av eiendommen sin, sa kommunen plutselig nei. Da først kom rasfaren på banen. Madsen gikk til rettssak mot kommunen og dens forsikringsselskap, KLP Skadeforsikring fordi han hadde fått tillatelser til å bygge på et område som kommunen plutselig mente var rasfarlig.

Vant knusende

Nå har Kjell Roar Madsen vunnet en overbevisende seier mot de to saksøkte, idet Nord-Gudbrandsdal tingrett har gitt ham fullt medhold. Og det kan komme til å koste de saksøkte mye penger, veldig mye penger selv om erstatningsbeløpene ikke er fastsatt ennå.

- Har ansvaret

Det tingretten har gjort er å fastslå at de to saksøkte har erstatningsansvar overfor Madsen og Nissegården AS.

- Lom kommune kjente til at det var rasfare i området, blant annet fremgikk det i reguleringsplanen. Men på tross av denne viten om rasfaren ble det ikke innhentet sakkyndige uttakleser om rasfaren på det omsøkte arealet, sier Madsens prosessfullmektig, advokat Christian Wefling i Lillehammer. Han har fått fullt gjennomslag for sine synspunkter og påstander av tingretten.

- Kommunens klare plikt

- Kommunen hadde en klar plikt til å ha fått utført undersøkelser før det ble gitt byggetillatelser, og i forbindelse med utarbeidelsen av ny reguleringsplan. Kommunen skulle nedlagt byggeforbud eller byggestopp, sier advokat Wefling.

- Handlet uaktsomt

- Kommunen fulgte ikke opp og handlet derfor uaktsomt, noe som har påført Madsen betydelige tap økonomisk, legger advokaten til.

Avviste ansvar

- Nei, Lom kommune og KLP har ikke ansvarsgrunnlag. Kommunen har opptrådt aktsomt ved byggebehandlingen og arbeidet med reguleringsplanen, har kommunen hevdet i retten.

Dommerfullmektig Tormod Kløve i tingretten mener kommunen enkelt kunne ha pålagt Madsen å ha utredet rasfaren. Blant annet ved samarbeid med Statens vegvesen ville det vært enkelt å klarlegge faren. Når slike grep ikke ble tatt, er det kommunens ansvar, mener dommeren, som klart sier at kommunen handlet uaktsomt..

Dommeren skriver at kommunen hadde kunnskap om at det går ras i området rundt og nedenfor et område som kalles Knutstugugrovi, som ligger bortenfor og overfor Madsens eiendom. Det området er skissert som fareområde, og er innenfor reguleringsplanen.

-Uklart av kommunen

Retten skriver i sine premisser blant annet at det er uklart hva kommunen mener når den hevder å ha bygget avslaget på Madsens siste søknader på utformingen av fareområde på sitt eget kart.

- Det har bygget på det kommunen innad har trodd man visste om rasfare, skriver retten, som er helt klar: Lom kommune har handlet uaktsomt. Det skyldes blant annet at kommunen ikke hadde et system for å fange opp og lagre opplysninger om ras. Kommunens påstander kan ikke vinne fram, skriver retten. Den legger til at kommunen hadde et selvstendig ansvar til å vurderee rasfaren i området.

- Klar årsakssammenheng

Dommeren skriver det er klar årsakssammenheng mellom uaktsomheten fra kommunen og Madsens økonomiske tap.

- Hvis kommunen hadde undersøkt og vurdert rasfaren, ville man avdekket at det var slik fare på Madserns område, og Madsen ville ikke investert kapital i prosjektet på gården.

- Det er sannsynliggjort at bygningene har fått et verditap som følge av rasfaren, og det tapet må kommunen og KLP stå til ansvar for, skriver dommeren. Han fritar også Madsen for medvirkeransvar i denne saken.

Kan bli store summer

Hvor stort erstatningskravet kommer til å bli i denne saken, skal nå vurderes når dommen er rettskraftig.

Ifølge dommen har KLP Skadeforsikring begrenset erstatningsansvar oppad til nesten 10 millioner kroner. I tillegg vil et krav mot Lom kommune komme.

Og: I tillegg er de saksøkte partene dømt til å erstatte Madsens saksomkostninger med nesten 140.000 kroner.

- Aktuelt i rastider

- Konsekvenser av å ha bygget i et rasfarlig område, er jo brennhett i disse rastider. Vi kan ikke se bort fra at dommen fra Nord-Gudbrandsdal tingregtt kan medføre nye slike krav i kjølvannet av flomskadene i Gudbrandsdalen, sier advokat Christian Wefling til GD.

Kommentarer til denne saken