I Oppland planlegges og bygges blant annet Nordre Ål skole i Lillehammer, en ny storskole i massivtre, helsebygg på Otta og flerbrukshaller i tre. I Hedmark  bygges skoler i Kongsvinger, Sør-Odal og Elverum og i tillegg omsorgsboliger i Stor-Elvdal. 

- Denne utviklingen er viktig sett i et klimaperspektiv og den gir også muligheter for utvikling av treindustrien i Innlandet, heter det fra Fylkesmannen i Oppland.

Kompetanseprogram for økt bruk av tre.
Kompetanseprogrammet for økt bruk av tre i Innlandet finansieres av Fylkesmennene og fylkeskommunene. I 2017 har Kompetanseprogrammet stått bak i alt ti arrangementer som har belyst mulighetene og utfordringene med tre som byggemateriale. Flere av disse har vært i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling. Det har i tillegg blitt arbeidet med enkeltkommuner i forhold til konkrete byggeprosjekter. 
Det er arrangert studieturer for å kunne studere ferdige bygg, diskutere med utbygger, arkitekt og entreprenør.

Flere kommuner som har deltatt har allerede lagt ut byggeprosjekter på Doffin, den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser, med klare føringer om bærekraftig, klimavennlige løsninger med fokus på bruk av tre.

Det er Tredriverne i Hedmark og Oppland som har ansvaret for å gjennomføre Kompetanseprogrammet. Dette skjer i samarbeid med landets ledende miljøer innen bruk av tre i bygg, blant annet Treteknisk Institutt og TreFokus. Tredriveren er et nasjonalt nettverk, som koordineres av Innovasjon Norge, med mål om å øke bruken av tre.

Planer for 2018.
2018 er det siste i programmets nåværende form og det legges opp til et aktivt år.

  • Regionale samlinger med befaringer til pågående byggeprosjekter.
  • Frokostmøter med utbyggere og aktører.
  • Studieturer og større samlinger
  • Utarbeide en felles veileder om trebyggerier i miljø- og energiplaner.