Det vil Oppland og Hedmark fylkeskommuner, Fylkesmannen i Hedmark og Oppland og Innovasjon Norge bygge opp under.

Deles ut i april

Under det felles fylkestingsmøtet som Oppland og Hedmark skal holde i april, skal Innlandets trepris 2018 deles ut.

Prisen består av 50.000 kroner, et kunstverk og et diplom.

I utvelgelsen av kandidater til prisen vektlegges følgende kriterier:

At kandidaten representerer noe banebrytende innenfor trebransjen i vid forstand

At kandidaten har gjort en innsats som skaper respekt og anerkjennelse i markedet, fagmiljøet og hos folk flest

At kandidatens innsats representerer et verdifullt bidrag i forhold til å stimulere til interesse for og anvendelse av tre, og ved dette kan bidra til rekruttering av ungdom inn i utdanningsinstitusjoner, bedrifter, organisasjoner m.m. hvor bruken av tre står sentralt

At kandidaten gjennom anvendelsen av råstoffet generelt vektlegger miljøkrav i hele verdikjeden fra stubbe til sluttbruker.

Økt interesse

Treprisen kan tildeles personer, organisasjoner, institusjoner eller bedrifter i Hedmark og Oppland som gjennom sin virksomhet har bidratt til økt interesse for bruk av tre og trevirke.

Frist for å fremme forslag til kandidater er satt til 15. mars.